16. DERS

Elhamdü lillâhi rabbil alemîn... Ves salâtü ves selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn...

Mefhari mevcûdât muhammed mustafâ râ salevât!..

............

Seyyidüs sâdât muhammed mustafâ râ salevât!..

............

Habîbi hüdâ muhammed mustafâ râ salevât!..

............

Dünkü dersi tekrar edersek, hoş olacak:

On kişi vardı ki, Cenâb-ı Peygamber SAS bunlar hakkında cennete giremezler diye buyurmuş. Onların adları ayrı ayrı da, izahlarını okuyacağım:

1. Umeraların önünde öncülük eden, yürüyen adam.

2. Mezar soyucular.

3. Nemmâmlar.

4. Evlerinde erkekleri toplayıp günah işleyenler.

5. Ailelerini sakınmayanlar.

6. Def çalanlar.

7. Dümbelek çalanlar.

8. Özürleri kabul etmeyenler.

9. Veled-i zinâlar ve sokaklarda oturup nâsın ayıplarıyla meşgul olanlar.

10. Bir de ana-babalarına âsî olanlar.

On kişinin de namazı kabul olmaz diye buyrulmuştu:

1. Okumasını bilmeyen insanın yalnız kıldığı namaz.

2. Zekâtını vermeyen adamın kıldığı namaz.

3. Kavmi kendisinden hoşnud olmadığı halde ona imamlık eden adamın namazı.

4. Efendisinden kaçan köle.

5. İçki içen şârib.

6. Kocasını kızdırarak yatan kadın.

7. Başını örtmeden namaz kılan kadın.

8. Faiz yiyen kimse.

9. Zâlim imam.

10. Kıldığı namaz kendisini menhiyattan men etmeyen adam... Namaz kılıyor da, fuhşiyat ve münkeratı da işliyor. Namazı ondan kendisini men edemiyor. Bunlar insanları ancak Cenâb-ı Hakk'a yakın değil uzak ederler. Allah'tan uzak olmalarına vesile olur bu halleri...

Camiye gelenlerin de on şeye dikkat etmesi lâzım geliyordu:

1. Ayakkabılarına dikkat etmesi; ayakkabıları temiz olarak, pisliklerini akıtmadan camiye girmesi...

Bahusus bizim camiler meselâ halılarla döşelidir, Arabistan camilerine benzemez. Kış günlerinde ıslak ayakkabılarla yüründüğü takdirde, onu buraya ön tarafa getireyim derken bir çok pis sular akar gider. Onun için caminin dışında çıkarıp, onu bir şeyin içine koymak, yahut dış tarafta bırakmak lâzım!..

2. Sağ ayağı ile girmesi...

3. Girerken, "Bismillâh, ve selâmün alâ rasûlillâh, ve alâ melâiketillâh... Allahümmeftah lenâ ebvâbe rahmeteke inneke entel vehhâb!.." demesi...

4. Ehl-i mescide "Esselâmü aleyküm!" demesi...

5. Eğer içerde kimse yoksa, ilk gelen o ise, "Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis salihîn" demesi...

6. "Eşhedü en lâ ilâhe illallah, ve enne muhammeder rasûlüllah" demesi...

7. Namaz kılanların önünden geçmemeğe dikkat etmesi...

8. Dünya ameli işlememesi...

9. Dünya kelâmı konuşmaması...

10. Namaz haricinde girdiyse eğer, iki rekât namaz kılmadan çıkmaması... Camiye girerken muhakkak abdest ile girmesi... Bâhusus cami hizmetkârları içeriye girip çıkarlar dâimâ da, onların da buna dikkat etmesi lâzım!..

Camiden çıkarken de, "Sübhânekellahümme ve bihamdik, eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyk" demesi... Bunu belleyip de her meclisten kalktığı vakitte, --evlerde, toplantılarda-- ayrılırken bunu okuyup da ayrılırsa, o mecliste olan günahlar affolunur demişler.

Bugünkü dersimizde Ebû Hureyre RA diyor ki:

(Essalâh imâdüd dîn) "Namaz dinin direğidir. (ve fîhâ aşeru hısâlin) Bu namazda on tane haslet vardır:

1. (Zeynül vechi) Yüzü zînetli olur.

2. (Ve nûrül kalbi) Kalbi nurlu olur.

3. (Ve râhatül bedeni) Bedeni rahat olur.

4. (Ve ünsün fil kabri) Kabirde namaz ona yoldaş olur, arkadaş olur.

5. (Ve menzilür rahmeti) Rahmetin üzerine nâzil olmasına sebep olur.

6. (Ve miftâhus semâ') Semânın açılmasına sebep olur, duaları huzur-u Rabbil Âlemîn'e erişir. Namaz kılmadan yapılan dualarda semâlar kapalıdır, dua gitmez.

7. (Ve sikalül mîzân) Mizanı ağır olmasına sebep olur.

8. (Ve merdàtür rab) Rab Celle ve A'lâ ondan râzı olur.

9. (Ve semenül cenneh) Cennetin de parasıdır. Cennete parayla giriliyor; onun parası namaz...

10. (Ve hicâbün minen nâr) Cehenneme de perde olur. Namazlı insanları cehenneme atmazlar.

(Ve men ekàmehâ fekad ekàmed dîn) Kim bunu beş vakit güzelce edâ ederse, o adam dinini ayakta tutar, dini dâim olur. (Ve men terekehâ) Kim bu beş vakit namazı terkederse; (fekad hedemed dîn) dinini de kendi eliyle yıkmış olur. Allah esirgeye...

Hazret-i Aişe Vâlidemiz'den naklolunuyor ki, Efendimiz SAS buyurmuşlar:

(İzâ erâdellàhu teâlâ en yüdhıle ehlel cenneti fil cenneh, bease ileyhim meleken) Ehl-i cennet cennete girecekleri vakitte, Cenâb-ı Hak onlara bir melek gönderir. (ve meahû hediyyetün ve kisvetün minel cenneh) Elinde hediye ve cennet esvabları vardır. (Fe izâ erâdû en yedhulûhâ) Ehl-i cennet cennete girmek istedikleri vakitte, (kàle lehüm melek) melek onlara diyecek ki:

--(Kıfû) "Durun bakalım! (inne maiye hediyyeten min rabbil âlemîn) Daha Cenâb-ı Hakk'ın verdiği hediyeler var sizin için... Onları almadan gitmeyin!"

(Kàlû) Ehl-i cennet diyecekler ki:

--(Ve mâ tilkel hediyyeh) Nedir bu hediyeler?..

(Ve yeklül melek) Melek de diyecek ki:

--(Hiye aşeretü havâtim) On tane mühür var:

1. (Mektûbün alâ ahadihimâ) Onun birisinin üzerinde yazılı: (Selâmün aleyküm tıbtüm fedhulûhâ hâlidîn) Allah'ın selâmı ile... Elhamdü lillâh, inşaallah, Cenâb-ı Hak lütfeder. Bu, Bâyezid Camisi'nin kapısında da yazılıdır da, hoşuma gider.

2. (Ve fis sânî mektûbün) İkincisinde: (Rufiat ankümül ahzânü vel hümûm) Artık bundan sonra size hüzün ve hümûm denilen şey yok... Rahatlığın en iyisine nâil oldunuz.

3. Üçüncüsünde: (Ve tilkel cennetülletî ûristümûhâ bimâ küntüm ta'melûn) Yapmış olduğunuz amellerin mükâfatı olarak size bu cennet verildi.

4. (Ve fir râbii mektûbün) Dördünücüsünde: (Elbesnâkümül hulele vel huliyyi) Size cennet elbiselerinden, cennet zînetlerinden beğendikleriniz, istedikleriniz verildi.

5. Beşincisinde: (Ve zevvecnâhüm bihûrin în) O güzel hûrilerle sizi tezvic ettik, yaşayın artık! (İnnî cezeytümül yevme bimâ saberû ennehüm hümül fâizûn) Bu dünyadaki çektikleriniz sıkıntıların mukabili, sabırlarınız mukabili şimdi siz fâizlerdensiniz, meded olunanlardansınız.

6. Altıncısında: (Hâzâ cezâükümül yevm, bimâ fealtüm minet tâah) Taatten yaptığınız şeylerin mükâfatı...

7. Yedincisinde: (Sırtüm şebâben) "Siz gençsiniz, genç oldunuz artık..." Doksan yaşında da ölse, yüz yaşında da ölse, şimdi genç... Otuzüç yaşında olacak galiba... (lâ tehrimûne ebeden) "Bundan sonra artık yaşlanıp da ihtiyarlamak yok..." Aynı yaşta kalınacak öyle...

8. Sekizincisinde: (Sırtüm âminîne ve lâ tehâfûne ebeden) Artık emniyettesiniz, kat'iyyen sizin için korku yok!..

9. Dokuzuncusunda: (Râfaktümül enbiyâe ves sıddîkîne veş şühedâe ves sâlihîn) Nebilere ve sıddîklere, şehidlere ve salihlere arkadaş oldunuz.

10. Onuncusunda: (Sekentüm fî civârir rahmâni zil arşil kerîm) Siz Allah-u Celle ve A'lâ'nın arşının civarında sakin oldunuz artık, rahatınıza bakın!..

Ondan sonra melekler:

--(Üdhulûhâ biselâmin âminîn) "Âminîn olarak, Allah'ın selâmıyla girin bakalım!" derler.

(Feyedhulûnel cennete) Cennete girerler; (feyeklûne) derler ki:

--(Elhamdü lillâhillezî ezhebe annel hazen, inne rabbenâ le gafûrun şekûr.) [Bizden tasayı gideren Allah'a hamd olsun! Doğrusu Rabbimiz bağışlayandır, çok nimet verendir.] (Elhamdü lillâhillezî sadekanâ va'dehû ve evresenel arda netebevveü minel cenneti haysü neşâ'. Fe ni'me ecrül âmilîn.) [Bize verdiği sözde sadık olan ve bizi dilediğimiz yerde oturacağımız bu cennet yurduna vâris kılan Allah'a hamd olsun. İyi amelde bulunanların mükâfatı ne güzelmiş!]

Bunu da söylerler cennete girerken... Kur'an'da bunlar ta'lim buyruluyor. Orda söyleyeceğimiz söz inşaallah...

Bunun arkasından cehennemdekileri söyleyecek ama, cehennemdekiler dursun. Onu da ikindide okuyalım!..

Allah hepimizi affetsin de, o cennete meleklerin taltifiyle girip nâil olmayı Cenâb-ı Hak cümlemize nasîb etsin...

Allah kerim, lütfu bol... Onun emirlerini tamamiyle yapmak bu beşerin elinden gelmez. Bazı büyükleri okuyoruz, hayran oluyoruz onların yaptıklarına ama; onlar da insanların içinde nâdirattan insanlardır. Öteki insanların onlara benzemesi, onlar gibi olması da kolay bir şey değil, mümkün bir şey değil yâni... Dünyâ işleri, afetleri, bir sürü şeyler var... Allah rahmetini bize göndermezse, tabiî hiç birisi olmaz. Onun rahmeti olduktan sonra, hepsi de olur inşaallah...

Allah kusurlarımızı affetsin... O büyüklerin hürmetine, bizim de bu azıcık amellerimizi dergâhında kabul buyursun... Cennetine selâmetle girecek, melekler tarafından karşılanacak; girerken de "Elhamdü lillâhillezî ezhebe annel hazen, inne rabbenâ le gafûrun şekûr." diyerek giren kullarının arasına cümlemizi kabul etsin inşaallah...

El-Fâtiha!..

29 Ramazan 1394 / 14.10. 1974