HATİME DUASI

(Bütün dualardan sonra okunur)

45— (Allâhümme innâ nes'elüke temâm'en-ni'me ve devam e'l-âfiye ve husn'el-hâtime).

 Manası: "Allahım senden nimetin tamamı olan cenneti, afiyetin devamını ve iman üzere güzelce ruh teslim etmeyi, dilerim." demekdir.

 

GÜNÜN KÖTÜLÜKLERİNDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

 Eûzü besmeleden sonra:

 

46— Bismillâhi'llezî lâ yedurru maasmihî şey'ün fı'l-ardı ve lâ fi's-semâi ve hüve's-semî'ul-alîm . Üç kere okunması şâyân-ı tavsiyedir.

Manası: "İsmiyle yerde ve gökte hiç bir şeyin zarar vermediği Allah adıyla başlarım. O hakkıyla işiten kemaliyle bilendir." demekdir.

 

Eûzü besmeleden sonra:

 

47— Allâhümme ente rabbî lâ ilahe illâ ente, aleyke tevekkeltü ve ente rabb'ül-arş'il-azîm, mâşâallâhü kân ve mâ lem yeşe’lem yekün, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh'il-Aliyy'il-Azîm.

Manası: "Allahım! Sen benim rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana dayandım. Sen yüce Arşın rabbisin. Allahın dilediği olur. Dilemediği olmaz. Güç ve kuvvet ancak yüce olan Allah sayesindedir." demekdir.

 

 Eûzü besmeleden sonra

48— (Allâhümme innî e'ûzü bike min şerri nefsî ve min şerri külli dâbbetin, ente Âhızün bi nâsiyetihâ, inne Rabbî alâ sırâtın müstekîm, a'lemü ennallâhe alâ külli şey'in kadîr,ve ennallâhe kad ehâta bi külli şey'in ılmâ).

Manası: "Allahım! Nefsimin şerrinden, emrin altında olan bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir. Bilirim ki Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır." demekdir.

 

Eûzü besmeleden sonra yedi kere okunmalıdır:

 

49— (Hasbiyallâhü lâ ilahe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb'ül-arş'il-azîm).

Manası: "Allah bana kafidir. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. O yüce Arşın Rabbidir." demektir.

 

MESCİDE (CAMİYE) GİRERKEN OKUNMASI LAZIM DUADIR

50— (E'ûzü billâhi'il-âzîm, ve bi vechih'il-kerîm ve sultânih'il-kadîm mine'ş-şeytânir-râcîm).

Manası: "Kovulmuş şeytanın şerrinden yüce Allah'a, O'nun cömert zatına ve köklü otoritesine sığınırım." demekdir.

 

MESCİDE GİRDİKTEN SONRA OKUNACAK DUADIR

 

51— (Bismillah ve's-selâmü alâ rasûlillah, Allâhümme'ftah lenâ ebvâbe rahmetike ve yessir aleynâ ebvâbe rızkıke).

Manası: "Allahın adıyla. Allahın rasûlüne selam olsun. Allahım! bize rahmet kapını aç, rızkının kapılarını bize kolaylaştır." demekdir.

 

UYKUDA KORKAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUADIR

 

52— (E'ûzü bi kelimâtillâh'it-tâmmâti min ğadabihî ve ıkâbihî. Ve şerri ibâdihî ve min hemezât'iş-şeyâtîni, en yahzurûne).

Manası: "Allahın gazabından, cezasından ve kullarının şerrinden, şeytanların kışkırtmalarından ve yanımda bulunmalarından O'nün yüce kelimelerine sığınırım." demekdir.

 

SU VEYA BİR ŞEY İÇERKEN OKUNACAK DUALAR

53— Sübhâneke lâ ılme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke ente'l-alîmü'l-hakîm.

Manası: "Ya Rabbi seni tenzih ederiz. Senin öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Sen herşeyi bilen, herşeyi yerli yerince yapansın." demekdir.

 

 

 

54— Elhamdülillah'llezi caale'l-mâe azben furâten bi rahmetihî, ve lem yec'alhü milhan ücâcen bi zünûbi.

Manası: "Hamdolsun O Allah'a ki, içilecek suyu rahmetiyle tatlı ve hoş yaptı. Günahlarım sebebiyle Onu acı ve tuzlu yapmadı." demekdir.

 

BU DAHİ HAZRET-İ HÂLİD EFENDİMİZİN DUALARINDAN

 

55— El-Hamd'ü li-llâhillezi bi ni'metihi tetümmüs sâlihâtü ve tenzil-ül berekâtü Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin Allâhümme tayyib erzâkanâ ve hassin ahlâkanâ ve bârik lena fîmâ razektenâ verzuknâ hayren minhü Allâhümme zid ve bârik.

Manası: "Hamdolsun Allah'a ki, nimeti sayesinde iyilikler tamam olur, bereketler iner. Allahım! Muhammed (S.A.S.) ve ehl-i beytine rahmet et. Allahım! rızıklarımızı temiz yap, ahlâkımızı güzelleştir. Verdiğin rızıkları bereketlendir. Bize daha hayırlı rızıklar ihsan et. Allahım! Artır ve bereketlendir. " demekdir.

 

YEMEK DUALARI

56— El-hamdülillâhillezî, et'amte ve eşba'te ve eskayte ve erveyte fe henni'nâ ve bârik taâmenâ ve nevvir kulûbenâ, ve'r-hamnâ, ve'r-hamnâ, ve'r-hamnâ, vardi annâ, ve lâ tekilnâ ilâ enfüsinâ tarfete aynin ebeden Allâhümme a'tınâ temâme ni'metike ve devâme ni'metike ve temâme tevfîkıke ve devâme tevfîkike, ve temâme muhabbetike ve devâme muhabbetike, ve temâme mağrifetike ve devâme mağfîretike, ve temâme rıdvânike ve devâme rıdvânike, bi hurmeti taâmike ve habîbike, yâ ilâhe'l âlemin ve'l hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn.

 Manası: "Sana hamdolsun Allahım! Yedirdin doyurdun, suladın kandırdın. İçimize sindir. Yemeğimizi bereketlendir. Kalblerimizi nurlandır. Bize rahmet et (üç kere) bizden razı ol, bizi göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle başbaşa bırakma. Allahım! Bize nimetinin tamamını ve devamını, yardımının tamamım ve devamını, mahabbetininin tamamını ve devamını, bağışlamanın tamamını ve devamını, rızanın tamamını ve devamını ihsan eyle. Rızkının ve sevgili peygamberinin hürmetine ey alemlerin ilahı. Hamd alemlerin rabbı Allah'a hastır." demekdir.

 

 

57— El-hamdülillâhi'llezi et'âmenâ ve sakânâ ve caalenâ mine'l-müslimîn, el-hamdülillahi hamden, kesîren, tayyiben fîhi ğayre mükfiyyin ve lâ müvedde'in ve lâ müstağnen, ah- nü Rabbena.

 Manası: "Bizi doyuran, bizi sulayan ve bizi müslüman kılan Allah'a hamdolsun. Bol, temiz, devamlı ve bereketli hamd Allah'a mahsusdur." demekdir.

 

 

58— El-hamdülillâhi hamden kesîren tayyiben, mübâreken, Allâhümme bârik lenâ fîmâ rezaktenâ va'ğfir lenâ ver'hamnâ ve et'ımnâ hayran minhü, Allâhümme'ec-al- hü nı'meten meşkûreten muttasılaten ilâ ni'met'il-cenneh, Allâhümme zid ve lâ tenkus bu hurmeti-Seyyid-il Mürselin, v-elhamdü lillâhi Rabb-il Alemîn.

Manası: "Güzel, bol ve temiz övgüler Allah'a mahsustur. Allahım! Bize verdiğin rızkı bereketli kıl, bizi bağışla, bize merhamet et, daha güzel nimetler ihsan et. Allahım! Bu rızkı, şükrü eda edilmiş ve cennete kadar uzanan bir nimet kıl. Peygamberlerin Efendisi hürmetine Allahım arttır, eksiltme! Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur." demekdir.

 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdülillâhi'llezî yut'imu ve lâ yut'am. Ve menne 'aleynâ ve hedânâ ve at'amenâ ve sekânâ ve külle belâin ha-senin eblânâ. Elhamdülillâhi'llezî at'amenâ mine't-taâm ve sekânâ mine'ş-şerâb ve kesânâ mine'l-'urâ vehedânâ mine'd-dalâli ve bassaranâ mine'l-'amâ ve faddalenâ âlâ kesîrin min halkihî tafdîlâ.. Allâhümme 'et'amte ve eşba'te ve esğayte ve erveyte fehenni'nâ ve zid ta'âmenâ ve bârik ta'âmenâ veşfi sudüranâ verhamnâ varda 'annâ ve huz bi-eydînâ velâ tekilnâ ilâ enfüsinâ tarfete 'aynin ebeden velâ ilâ ehadin sivâk. Allâhümme a'tınâ temâme ni'metike ve devâme ni'metik. Ve temâme âfiyetike ve devâme âfiyetik. Ve temâme tevfîkıke ve devâme tevfîkık. Ve temâme ma'rifetike ve devâme ma'rifetik. Ve temâme mahabbetike ve devâme mahabbetik. Ve temâme rıdvânike ve devâme rıdvânik. Bi hürmeti habîbike ve taâmike yâ ekrame'l-Ekramîn. Allâhümmec'alhâ ni'meten meşkûreten muttasılaten ilâ ni'meti'l-cenneh. Allâhümme zid ve lâ tengus bi hurmeti'l-fâtiha.

Manası: "Hamdolsun Allah'a ki, yedirir fakat kendisi yemeğe muhtaç değildir. O bize ikram etti. Bizi hidayete erdirdi. Bizi doyurdu, bizi suladı ve her güzelliğe kavuşturdu. Hamdolsun Allah'a ki, açlığımızı giderdi, susuzluğumuzu kandırdı, bedenimizi örttü, sapıklıktan kurtardı, körlüğümüzü giderdi. Yarattığı bir çok mahluka bizi üstün tuttu. Allahım! Yerdirdin doyurdun. İçirdin kandırdın. Bizi ferahlandır, rızkımızı artır. Yemeğimizi bereketlendir. Gönüllerimize şifa ver. Bize rahmet et, bizden razı ol. Elimizden tut. Bizi asla nefsimize ve senden başkasına terketme. Allahım! Bize nimetinin tamamını ve devamını, afiyetinin tamamını ve devamını, yardımının tamamını ve devamını, marifetinin tamamını ve devamını, mahabbatenin tamamını ve devamını, rızanın tamamını ve devamını ihsan et. Ey cömertler cömerdi! Habibin Muhammed (S.A.S.) ve verdiğin rızık hürmetine. Allahım! Fatiha hürmetine nimetleri noksanlaştırma." demekdir. Bu nimeti, şükrü eda edilmiş ve cennete kadar uzanan nimetlerden eyle.

 

9— (El-hamdülillâhi et'amenî hâze't-taâme ve razaka- nihi min ğayri havlin ve lâ kuvvetin minnî).

Manası: "Hamdolsun Allah'a ki, benim hiç bir güç ve kuvvetim olmadığı halde bu yemeği bana ikram etti, rızıklandırdı." demekdir.

 

BİR HACETİN OLMASI İÇİN OKUNACAK DUADIR

60— (Lâ ilâhe illâllâh'ül-halîm'ül-kerîm, sübhânallâhi rabbi'1-arşi'l-azîm, el-hamdülillâhi Rabb'il-âlemîn, es'elüke mûcibât-i rahmetike ve azâime mağfiretike ve'l ısmete min külli zenbin Allâhümme lâ teda'lenâ zenben illâ ğaffertehû ve lâ hemmen illâ ferrectehüve lâ hâceten hiye leke rıdan illâ kazaytehâ yâ Erham'er-râhımîn).

Manası: "Hakim ve kerim olan Allah’dan başka ilah yoktur. Yüce arşın Rabbini tesbih ederim. Hamd, alemlerin rab bi Allah'a hastır. Rabbim! Senden, rahmetini ve mağfiretini gerektiren değerli şeyleri ve her günahtan uzak olmayı istiyorum. Allahım! Bizde bağışlanmadık günah, atılmadık üzüntü, -senin rızana uygun- giderilmedik ihtiyaç bırakma, ey merhametlilerin merhametlisi." demekdir.

 

BİR BELA KARŞISINDA OKUNACAK DUADIR

61— (İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn, Allâhümme inde- ke ehtasibü musibetî fe ecirnî fîhâ ve ebdilnî fîhâ hayren).

Manası: "Biz Allah dan geldik, yine Ona döneceğiz. Allahım, sıkıntımı sana havale ediyorum. Beni bu musibetten kurtar, onun yerine hayırlısını ver." demekdir.

 

DİN HUSUSUNDA BİR VESVESE GELDİĞİ ZAMAN OKUNACAK DUADIR

62— (E'ûzü billâhi mine'ş-şeytân'ir-racîm, âmentü billâhi ve rüsülihhî, Allâhü ehadün, Allah'üs-Samed lem ye- lid ve lem yûled ve lem yekûn lehû küfüven ehad).

Manası: "Taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a ve peygamberlerine iman ettim. Allah birdir, her şey O'na muhtaçtır, doğmamış doğurmamıştır. Hiç kimse O'na denk olamaz." demekdir.

 

BİR VASITAYA BİNERKEN OKUNACAK DUADIR

 

63— (Bismillâhi sübhâne'llezî sahhare lenâ hâza ve mâ künnâ lehû mukrinîne, ve innâ ilâ Rabbinâ le-münkalibûne. (Sonra üç kere el-hamdü lillâh, üç kere Allâhü Ekber deme- li) sübhaneke innî zalemtü nefsî fağfırlî fe innehû lâ yağfiru'z-zünûbe illâ ente).

Manası: "Allah adıyla... Bunları hizmetimize veren Allah ne yücedir. Zaten bizim gücümüz bunlara yetmedi. Biz mutlaka Rabbimize döneceğiz (Zuhruf: 14) Allahım! Seni tenzih ederim. Ben nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları senden başka bağışlayacak yoktur." demekdir.

 

BİR VASITAYA VEYA GEMİYE BİNERKEN OKUNACAK DUADIR

64— (Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne Rabbî le ğâfûr'ür-rahîm, ve mâ kaderullâhe hakka kadrihî, ve'1-ardı cemîan kabzatuhû yevm'elkıyâmeti ve's-Semâvâtü matviyâtün bi yemînihi, sübhânehû ve teâla ammâ yüşrikûn).

Manası: "Yürümesi ve durması Allah'ın ismiyledir. Rabbim bağışlar ve merhamet eder. (Hud: 41) Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Bütün yeryüzü, kıyamet günü onun avucundadır. Gökler onun kudretiyle dürülmuş olacaktır. O, putperestlerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. (Zümer: 67)" demekdir.

 

BİR MEMLEKETE GİRERKEN OKUNACAK DUADIR

 

65— (Allâhümme bârik lenâ fîhâ, Allâhümme'r-zuknâ cenâhen ve habbibnâ ilâ ehlihâ ve habbib sâlihî ehlihâ ileynâ).

Manası: "Allahım! Bu beldeyi bizim için mübarek kıl. Orada bize yer ihsan eyle. Bizi ora halkına sevdir. Oranın salih kişilerini de bize sevdir.

 

EVE GİRERKEN OKUNACAK DUADIR

(Eûzü besmeleden sonra)

66— (Allâhümme innî es'elüke hayr'el-mevlici ve hayr'el mahreci, bismillâhi velecnâ bismillâhî harecnâ ve alâllâhi rabbinâ tevekkelnâ).

Manası: "Allahım! Senden hayırlı giriş, hayırlı çıkış istiyorum. Allah adıyla girdik. Allah adıyla çıktık. Rabbimiz Allaha güvenip dayandık." demekdir.

 

EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUADIR

(Eûzü besmeleden sonra)

67— (Bismillâhi tevekkeltü alâllâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyy'il-azîm).

Manası: "Allah adıyla, Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet ancak yüce Allahın sayesindedir." demekdir.

 

YATAĞA GİRERKEN OKUNACAK DUALAR 

(üç ihlas bir Fatihadan sonra)

 

68— (Rabbi kînî azâbeke yevme teb'asü ıbâdeke, Allâhümme innî eslemtü nefsî ileyke, ve veccehtü vechî iley-ke, ve fevvaztü emrî ileyke, ve elce'tu zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee ve lâ mencee minke illâ ileyke, âmentü bi Kitâbike-llezî enzelte ve resûlike'llezî erselte).

Manası: "Rabbim! Kullarını dirilteceğin günde beni azabından koru. Allah'ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana döndürdüm. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. İsteyerek ve korkarak sana yöneldim. Senin azabından kaçıp sığınılacak ve korunacak hiç bir yer yoktur. Ancak sen varsın. İndirdiğin kitabına inandım. Gönderdiğin peygambere iman ettim." demekdir.

 

(33 sübhânellâh, 33 El-hamdülillâh, 34 Allâhü Ekber'den sonra)

69— (Estağfirullâh'el-azîm'el-Kerîm'ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-Hayy'ül-Kayyümu ve etûbü ileyh ve es'elühü't-tev- bete).

Manası: "Kerim ve yüce olan Allah'dan af dilerim. Ondan başka tanrı yoktur. O diridir, her şeyi gözetendir. Ona dönüyor, Ondan tevbemin kabulünü istiyorum.

 

 

UYKUDAN UYANDIKTAN SONRA OKUNMASI ÇOK SEVAP OLAN DUADIR

70— (Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l-mül- kü ve lehü'lhamdu yuhyî ve yümîtü ve hüve âlâ külli şey'in kadîr; sübhânallâhi ve'l-hamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm, Allâhümme'ğfir lî ve li valideyye ve li'l-mü'minine ve'l-mü'minâti yevme yekûmu'l-hısâb).

Manası: "Allah'dan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onun, hamd onadır. Öldürür, diriltir. O her şeye kadirdir. Allah'ı tesbih ederim. Hamd O'na aittir. Allah’dan başka ilah yoktur. O en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce Allah vasıtasıyladır. Allahım! Beni, anamı, babamı ve bütün erkek-kadın müminleri hesap gününde bağışla..." demekdir.

 

UYKUDAN UYANAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUADIR

71— (Lâ ilâhe illallâhü vahdehû la şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve âlâ külli şey'in kadîr, Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llahü ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh'il-aliyy'il-azîm).

Manası: "Eşi ortağı olmayan biridir. Mülk onun, hamd onadır. Onun her şeye gücü yeter. Allahı tesbih ederim. Mülk Onundur. Ondan başka tanrı yoktur. Allah en büyükdür. Güç, kuvvet ancak yüce olan Allah sayesindedir." demekdir.

 

HÜSN-Ü HATİME İLE GİTMEK İÇİN AKŞAMDAN SONRA OKUNACAK DUADIR

 

72— (Allâhümme innî istevda'tüke dînî fahfazhü aleyye fî hayâti ve ba'de vefatî, Allâhümme innî üceddidü'l-imâne tecdîden bi kavli lâ ilâhe illâllâh, Muhammed'ür-Resûlullah).

Manası: "Allahım! Dinimi sana emanet ettim. Onu hayatımda ve öldükten sonra muhafaza et. Allahım imanımı lâ ilâhe illâllah Muhammedün Rasulullah sözüyle yeniliyorum." demekdir.

 

EZAN OKUNUP BİTİNCE YAPILACAK DUADIR

 

73— (Allâhümme Rabbe hazihi'd-Da'vet'it-Tâmmeti ve's salât-il-kâimeti âti Muhammed'en'il-vesîlete ve'1-fazîlete ve'dderecet'er-refî'ate ve'b'ashü makâmen Mahmûde'n- illezî vaadtehû inneke la tuhlif ul-mîad).

Manası: "Ey tam olan bu çağrının ve eda edilecek namazın Rabbi! Muhammed (S.A.S.)'e vesile, fazilet ve yüce makam ver. Onu vadettiğin övülen yüce makama çıkar. Şüphesiz sen vadinden dönmezsin." demekdir.