BÜYÜK TEVESSÜL DUASI

Bu dua Cenab-ı Hak feyyâz-ı mutlak Hazretlerince en kabule şayan duâlardandır. Çünkü Cenab-ı Hakka, Habib-i Ekrem'inin yüksek ahlak ve hasletlerini senâ ve vesîle ederek yapılan bu nev'i tevessül dualarının reddedilmez olduğunda ekseriyetin re'yi vardır. Ancak duayı yapanın Cenab-ı Hakk’ın farz ve vaciblerine ve Habib-i Ekremi'nin sünnetlerine hakkıyle riâyet ve muhabbeti gereklidir.

SEYYİDÜL-İSTİĞFAR

l— (Allâhümme ente Rabbî la ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene âlâ ahdike ve va'dike mesteta'tü eûzü bike min şerri mâ sana'tü ebûu leke bi-ni'metike aleyye ve ebûü bizenbî fağfir lî feinnehû la yağfirü'z-zünûbe illâ ente.)

Manası: "Allahım! Sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve vadimi yerine getirmeye çalışıyorum. Yaptığım işlerin kötülüğünden sana sığınırım. Bana verdiğin nimetlerini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahtan ancak sen bağışlarsın." demekdir.

 

SALÂT-Ü MÜNFERİCE

2(Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen âlâ seyyidinâ Muhammed'ini-llezi tenhallü bihi'l-ukadu ve tenfericü bihi'l-küreb ve tukzâ bihi'l-havâicu ve tünâlü bihi'r-Regâib ve husn'ül-havâtimi ve yüsteskal-ğamâmü bi vechihi'l-kerîm ve alâ âlihî ve sahbihî fî küllî lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lümîn leke).

Manası: "Allahım! Kendisiyle düğümlerin çözüldüğü, sıkıntıların dağıldığı, ihtiyaçların giderildiği, arzuların elde edildiği, güzel akibetlere kavuşulduğu, yüce zatıyla bulutların sulandığı efendimiz Muhammed (S.A.S.)'e, ehl-i beytine ve ashabına her an ve her nefeste sence malum varlıklar sayısınca tam bir salât ve selam eyle." demekdir.

 

SALÂT-Ü MÜNCİYE

 

3— (Allâhümme salli alâ seyyidinâ Mııhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemî-il ehvâlî ve'l-âfât ve takdî lenâ bihâ cemî-al hâcâti ve tutahhirünâ bihâ mîn cemî'is seyyiât ve terfe'unâ bihâ a'led-derecâti ve tübelliğûnâ bihâ aksa'l gâyât min cemî-il hayrâti fil-hayâti ve ba'del memâti.)

Manası: "Allahım! Efendimiz Muhammed (S.A.S.)'e salât (selamet) eyle ki, o salâtla bizi bütün korku ve musibetlerden kurtarır, onunla bütün ihtiyaçlarımızı giderir, o sayede bizi bütün günahlardan temizler, bizi en yüce makamlara vardırır, dünyada ve öldükden sonra hayırlı olan en uzak hedeflere ulaştırırsın." demekdir.

TEVHİD DUASI

(Her zaman okunur.)

 4— (La ilâhe illallâhü'l-Melikü'l-Hakk'ül-Mübîn. Muhammed'ür-Resûlullâh sâdık'ul-va'di'1-Emîn.)

 

TEVHİD DUASI

 (Sabah namazlarından sonra okunması efdaldir.)

 

5— (La ilâhe illallâhü'l-azîmül-Halim,

Lâ ilâhe illallâhü Rabbü'l-Arşi'l-âzîm,

Lâ ilâhe illallâhü Rabbü's-Semâvâti's-seb’ı ve Rabbü'l-Ardı ve Rabbü'l-Arşi'l-Kerîm).

 

İLTİCA DUALARINDAN

 

6— (İlâhî asaytüke bi cehlî ve kazâke, fa'fü annî bi hılmike ve rızâke, vekşif an kalbî hıcâbe ğafletî hatta erâke, yâ men lâ ta'cel bi ukûbetihî alâ men asâke, vec'al es'ade eyyâmî yevme likâke ve teveffenî, varda annî bi rahmetike, ya Erhamer-Rahimîn, ve'1-hamdü li'llâhi Rabbi'l-Alemîn).

Manası: "İlahi! Cehaletim sebebiyle sana ve hükmüne karşı geldim. Hilmin ve rızanla beni affet. Seni görebilmem için kalbimin perdesini aç. Ey kendisine isyan edeni hemen cezalandırmayan! Sana kavuştuğum günü en mesud günüm eyle. Ey Merhametlilerin en merhametlisi benden razı olarak canımı al. Hamd alemlerin rabbi Allah'a hastır." demekdir.

 

SEYYİDÜ’S-SALAVAT

 

7— Allâhümme sallî âlâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhime ve Musâ ve İsâ ve mâ beynehüm min'en-Nebiyyîne ve'1-Mürselîn salavâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn).

Manası: "Allahım! Efendimiz Muhammed (S.A.S.)'e, Adem'e, Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya ve aralarında geçen diğer nebi ve elçilere rahmet et. Allahın selam ve salâtı hepsine olsun." demekdir.

ÂYETÜ 'L-FEREC DUÂSIYLA BERABER

8— (Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min 'ez-zâlimîn. Rabbî amiltü sûen zalemtü nefsî ve ente Erham'ür-Rahımîn).

Manası: "Senden başka ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Rabbim! Kötülük yaptım. Kendime yazık ettim. Sen merhametlilerin en merhametlisisin." demekdir.

 

HAZRET-İ PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN ÇOK OKUDUĞU DUALARDAN

 

9— (Allâhümme tahhir kalbî min'en-Nifâkı ve amelî min'er-riyâi ve aynî min'el-hıyâneti, feinneke ta'lemühâinet'el-a'yüni ve mâ tuhfî's-sudûr. Sübhânallâhi ve bi hamdihî, Allâhümm'ağfir lî zünûbî, ve vessi' aleyye nzkî ve hassin hulkî, ve tayyib lî kisbî, Ve akni'nî mimmâ rezaktenî ve tuhricnî min'ed-dünyâ hattâ terdâ annî, bi rahmetike ya Erham 'er- Rahımîn).

Manası: "Allahım! kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, gözümü hainlikten temizle. Zira sen gözlerin hainliklerini ve gönüllerin sakladıklarını bilirsin. Ona hamdederek noksanlıklardan tenzin ederiz. Allahım! Günahlarımı bağışla, rızkımı genişlet, ahlakımı güzelleştir. Kazancımı helal eyle. Verdiğinle yetindir. Beni, benden çevirdiğin şeye yöneltme. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Rahmetinle benden razı olarak beni bu dünyadan göçür." demekdir.

 

10— (Allâhümmec'al hayre umrî ahırehû, vec'al hayra a'mâlî havâtimehâ, ve'c'al hayra eyyâmî yevme likâke).

Manası: "Allahım! En hayırlı ömrümü son kısmını yap. Amellerimin en hayırlısını son amellerim yap. Sana kavuştuğum günü, günlerimin en hayırlısı yap." demekdir.

 

PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN HIRA MAĞARASINDA YAPTIĞI DUALARDAN

11— (Yâ mûnis'el-müstevhış'în, yâ enî'el-münferidîn, yâ zahîr'el-münkatı 'în, yâ mâl'el-mukillîn, yâ kuvvet'el-müs-tez'afîn, ya kenz'el-fukarâi, yâ mevzı'a şekv'el-ğurebâi, yâ müteferriden bi'1-Celâlî, yâ ma'rûfen bi'n-nevâli, yâ kesîr'el-efdâli, Eğ'ıs nî ınde kürbetî bi hakkı habîbike ve âlihî ecmâ'în).

Manası: "Ey gariplerin yoldaşı! Ey yalnızların yandaşı! Ey ümitsizlerin desteği! Ey fakirlerin serveti! Ey hor görülenlerin gücü! Ey fakirlerin hazinesi! Ey gariplerin şikayet mercii! Ey celalde tek olan! Ey ikramla tanınan! Ey ihsanı çok olan! Sıkıntı anında habibinin ve ehl-i beytinin hürmetine bana yardım et." demekdir.

 

HAZRET-İ ALİ KERREMALLÂHÜ VECHEHÜ EFENDİMİZİN DUÂSI

 12— (Allâhümme innî eûzü bike min'eş-şikâkı ve'n Nifâkı ve sûi'l-Ahlâkı bi rahmetike yâ Erham'er-Râhimîn).

Manası: "Allahım! Nifaktan, düşmanlıktan, kötü ahlâktan sana sığınırım. Ey merhametlilerin en merhametlisi!" demekdir.

 

HAZRET-İ ÂDEM ALEYHİSSELÂMIN DUÂLARI

 

13— (Allâhümme ecirnâ min'en-nâr ve edhılne'l-Cenne-te mea'l-ebrâr, bi fazlike ve keremike yâ azîzü yâ ğaffar, Allâhümme yâ muhavvil’el-havli ve'l-ahvâl, havvil hâlenâ ilâ ahsen'il-hâl, rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhamnâ le nekûnenne min'el-hâsirîn).

Manası: "Allahım! Bizi cehennemden koru. Ey bağışlaması bol yüce olan Allahım! Lütuf ve kereminle bizi faziletli kişilerle birlikte cennete koy. Ey güç ve halleri değiştiren Allahım! bizim halimizi en güzel hale çevir. Ey rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik. Şayet bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen mutlaka zarar görenlerden oluruz." demekdir.

 14— (Allâhümme innî es'elüke bi Hakkı Muhammedin ve âlî Muhammedin, Sübhâneke Allâhümme ve bi hamdike, amiltü sûen ve zalemtü nefsî, fağfir lî fe innehû la yağfıru'z-zünûbe illâ ente, fe tüb aleyye, inneke ente't-tevvâb'ür-Rahîm).

Manası: "Allahım! Muhammed (S.A.S.) ve ehl-i beytinin hürmetine senin rahmetini isterim. Allahım seni teşbih eder sana hamdederim. Kötülük işledim. Kendime yazık ettim. Beni bağışla. Zira senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Tevbemi kabul et. Sen tevbeleri çokça kabul eden çok merhametli olansın." demekdir.

 

HAZRET-İ YUNUS'UN DUÂLARINDAN

 

15— (Allâhümme yâ Rabbî yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ bedî'as-Semâvâti ve'l-ardı yâ ze'l-Celâli vel-İkrâm, yâ lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min'ez-zâlimîn).

Manası: "Allahım! Ey Rabbim! Hayy ve kayyum olan, yer ve göklerin eşsiz yaratıcısı! Ey ikram ve celal sahibi! Ey kendinden başka ilah olmayan! Seni teşbih ederim. Ben nefsine zulmedenlerden oldum." demekdir.