ÖNSÖZ

Merhum Mehmed Zâhid Kotku (Rh.A) Hocaefendimizin son yıllarında yaptığı muhtelif konuşmaları, daha önce Özel Sohbetler adı altında yayınlamış idik. Kitabın gördüğü ilgi ve Muhterem Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan Hocamızın teşvikleri, bizi hadis derslerini de derleyip yayınlamaya yöneltti. Elinizdeki şu çalışma, Merhum Hocaefendimizin 1975 yılında yaptıkları Râmûz el-Ehâdîs derslerinden bir kısmını içine almaktadır.

Râmûz el-Ehâdîs, büyük muhaddis ve mürşid Gümüşhâneli Ahmed Ziyâeddin Hazretleri'nin 1875'lerde tamamladığı bir hadis mecmuasıdır. 7100 kadar hadis ihtivâ etmektedir. Bu hadîs-i şerifler, dînin esaslarıyla ilgili, hükümleri ve mânâları açık olan hadîs-i şeriflerdir ve muteber hadis kitaplarından derlenmiştir. Ezberlenmesi kolay olsun diye kısa olanlar tercih edilmiş ve ravî zincirleri alınmamıştır. Hadîs-i şerifler, elifbâ sırasına göre sıralanmış, her hadîsin sonuna alındığı kaynaklar ve ashâb-ı kirâmdan olan râvîler kaydedilmiştir.

Ramûz el-Ehâdîs dersleri, dergâhtaki müridlerin eğitimi ve sünnet-i seniyyenin öğrenilmesi için Gümüşhâneli Hazretleri tarafından başlatılmıştır. Daha sonra, bu dergâhın mürşidleri tarafından günümüze kadar devam ettirilmiştir. Mehmed Zâhid Kotku (Rh.A) Hazretleri de bu dersleri 1977 yılına kadar sürdürmüş; 1977'den itibaren ise, bizzat kendisinin elinden tutup kürsüye oturtmasıyla Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Hocamız ders yapmaya başlamış ve el'an da devâm ettirmektedir.

Bu çalışmamızdaki hadîs-i şerifler, Rasûlüllah Efendimiz'in şemâil-i şerifi, ahlâkı ve âdetleriyle ilgili olarak Râmûz el-Ehâdis kitabının son bölümünde bulunan hadîs-i şeriflerdir. Bu dersler, Rasûlüllah'ı tanımak, bilmek, sevmek ve onun hâline kendimizi uydurabilmek amacıyla yapılmıştır.

Merhum Hocaefendimizin sâde ve samîmî ifâdelerinin gönüllerde güzel tesirler uyandıracağına, Rasûlüllah'ın hâliyle hallenme konusunda okuyucuya pek çok şeyler kazandıracağına inanıyoruz.

Çalışmalarımızda bizi teşvik eden Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan Hocamız'a, kitabı hazırlarken teknik konularda yardımcı olan kardeşim H. Ali Erkaya'ya, tashihte yardımcı olan Mustafa Sâlim ve Mahmud Bozçalı kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Dr. Metin ERKAYA

Sincan, Kasım 1993