Mehmed Zahid Kotku (Rh.A)

HATM-İ HÀCEGÂN DUASI

Sübhàne rabbiyel-aliyyil-a'lel-vehhâb...

Elhamdü lillâhi hakka hamdihî, ves-salâtü ves-selâmü alâ hayra halkıhî muhammedin, ve alihî ve sahbihî ecmaîn...

Allàhümme rabbenâ, yâ rabbenâ, tekabbel minnâ, inneke entes-semîul-alîm... Ve tüb aleynâ yâ mevlânâ, inneke entet-tevvâbür-rahîm... Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilen-necâti ve ilâ tarîkın müstakîm... Bi-bereketi hatmil-kur'ânil-azîm... Ve bi-hürmeti men erseltehû rahmeten lil-àlemîn... Va'fu annâ yâ kerîm... Va'fu annâ yâ rahîm... Vağfirlenâ zünûbenâ bi-fadlike ve cûdike ve keremike yâ ekremel-ekremîn, ve yâ erhamer-râhimîn...

Allàhümme zeyyinnâ bi-zînetil-kur'ânil-azîm... Ve ekrimnâ bi-kerâmetil-kur'ânil-azîm... Ve edhılnel-cennete bi-şefaatil-kur'ânil-azîm...

Ya Rab! Bu okuduklarımızdan ve yaptığımız ibadet ve tâatlerden, hasenatlardan hasıl olan sevapların cümlesini, sevgili Peygamberimiz sallallàhu teàlâ aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ve cümle peygamberân-ı izâm hazerâtının, evlâd, ezvac eshab ve etba'larının; ve bu ana kadar geçmiş olan bil-cümle mü'minîn, mü'minat ve meşâyih-ı izâm hazerâtının ruhlarıyla beraber; Nakşiyye, Kàdiriyye, Sühreverdiyye, Kübreviyye, Çeştiyye pîrânının ruhlarıyla beraber, Ebûbekr-i Sıddîk, Ömerül-Fâruk, Osmân-ı Zinnûreyn, Aliyyül-Mürtezà, vebnâhümâ, vel-Fâtıma, ve sâir ezvâc-ı tàhirât vâlidelerimizin ruhlarıyla beraber;

Selmân-ı Fârisî, Kasım ibn-i Muhammed ibn-i Ebubekr-i Sıddîk, Ca'fer-i Sàdık, Bâyezid-i Bestâmî, Hazret-i Ebül-Hasenil-Harkàni, Aliyyil-Faramedî, Yûsufül-Hemedânî, Abdulhalik-ı Gucdüvânî, Àrif-i Rivigerî, Mahmud-u İncir el-Fağnevi, Aliyyür-Râmitenî, Muhammed Baba Semmâsî, Emîr Külâl, Şâh-ı Nakşibend Muhammed Bahâeddin-i Uveysiyyil-Buhàrî, dâmâdühû Alâeddin Attâr, Ya'kb el-Çerhî, eş-Şeyh Muhammed Zâhid, Eş-Şeyh Muhammed Derviş, Hacegî Emkenegi, Muhammed el-Bâkî, İmam-ı Rabbânî Müceddîd-i elf-i sânî, elmülekkab Ahmed Fâruk ss-Serhendî, mahdumühû Muhammed el-Ma'sm, eş-Şeyh Seyfeddîn, Muhammed el-Bedvânî, Şemseddîn Cân-ı Cânân Mazhar, eş-Şeyh Abdullahid-Dehlevî, mevlânâ ve mürebbînâ Ziyaeddin Hazret-i Hàlidil-Bağdâdi, Ahmed ibn-i Süleyman Halidiyyil-Haseniş-Şâmî;

Ahmed Ziyaeddin ibn-i Mustafa Gümüşhànevî, Hasan Hilmiyyil-Kastamonî, İsmail Necatiyyiz-Zağferanbolî, Ömer Ziyaeddin Zeki ibn-i Abdullahid-Dağistânî, Mustafa Feyzi ibn-i Emrullahit-Tekfurdağî, Hacı Hasib Serezî, Hacı Abdül'aziz Kazanî, Hacı Ömer, Ömer Lütfi, Ömer Zeki, Hacı Hamza, Hacı Ali; ve ila ervâhi sâiril-hulefâi, vet-tabiîne, vel-mensûbîne vel mürîdîn, kaddesallàhu esrârahümül-âliyye...

Allàhümmec'alnâ minel-mahsûbîne bihim, ve minel-mensûbîne aleyhim... Allàhümme huz bi-eydînâ kemâ ehazte bi-eydihim... Allàhümme harrik hicâbenâ kemâ harrakte hicâbehüm... Allahümme hakkık îmânenâ ve yessir umûrenâ bi-câhihim... Allàhümme eddibnâ bi-âdâbihim, ve eyyidnâ bitarîkatihim, ve kavvinâ bi-imdâdihim, ve revvihnâ birûhâniyyetihim, ve reyyihnâ bisünnetihim yâ ilâhel-àlemîn!..

Allàhümme ya hayyu, ya kayyûmu, ya bedîas-semâvâti vel-ardı yâ zel-celâli vel-ikrâm... Nes'elüke en tuhyiye kulûbenâ... Ve ecsâmenâ... Ve ervâhenâ... Ve urûkanâ... Bi-nûri ma'rifetike... Ve vaslike... Ve tecellîke... Ebeden... Dâimen... Bâkıyen.. Hâdiyen... Yâ Alla.ah!.. Yâ Allaaah!.. Yâ Allaaaah!..

..................

Allàhümme lekel-hamdü hattâ terdà... Ve lekel-hamdü ba'der-ridà... Allàhümme lekel-hamdü hamden dâimen... Nahmedükellàhümme hamden kesîran.... Alâ lütfike... Ve ihsânike... Bi-adedi zerrât... Elfe elfi kerrât...

Ve neşkürukellàhümme şükran kesîran... Alâ a'lâike ve na'mâike... Bi-adedi zerrât... Elfe elfi kerrât... Ve sallallàhu alâ seyyidina muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn... Vel-hamdü lillâhi rabbil-àlemîn...

Ve belliğıllàhümme ilâ rûhul-merhum, vel-mağfur, el-muhtaci ilâ rahmeti rabbihil-gafûr Halid ibn-i Zeyd Ebû Eyyüb el-Ensàrî Hazretleri'nin ruhu ile, bil'umum eshabı güzin rıdvânullahi teàlâ aleyhim ecmaîn hazretlerinin ruhlarına; selâtini mazıyyenin de ruhlarıyla birlikte, İskender Paşa'nın ruhu ile, bil'umum eshab-ı hayratın da ruhlarına; bahusus, hazırun ve cemaat kardaşlarımızın geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediyye eyledik, mevla vasıl eyleye...

Cümlesinin ruhlarını mesrûr, kabirlerini pürnur, makamlarını âlî, derecelerini yüksek eyleyip; seyyiatlarımızı ve seyyiatlarını da hasenata tebdil eyleye...

Bizler dahi onlar gibi, bu dar-ı dünyadan göç vakti gelince, cümlemize az ağrı, âsân ölüm, kâmil bir iman ile ve buyurun: "Eşhedü en lâ ilâhe illallah, ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasülüh."

Aşk ile bir dahi: "Eşhedü en lâ ilâhe illallah, ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasülüh."

Bir dahi: "Eşhedü en lâ ilâhe illallah, ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasülüh." kelime-i tayyibei münciyesini de, cân ü yürekten söyleye söyleye çene kapatıp, göz yummayı, Mevlâ cümle ümmeti Muhammed'e, bizlere de nasib ü müyesser eyleye...

Allàhümmec'alnâ minet-tevvâbîn... Vec'alnâ minel-mütetahhirîn... Vec'alnâ min ibâdikes-sàlihîn... Vec'alnâ minellezîne lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn...

Allàhümmehdinâ min indik... Ve efıd aleynâ min fadlik... Ve esbiğ aleynâ min rahmetik... Ve enzil-aleynâ min berekatik...

Ya Rabbi!.. Bize lütfettin, ihsân ettin, bu Ramazanı tutturdun. Sana güzel kulluk edebilmek şerefine de bizleri nâil eyle yâ Rabbi!.. O sevgili kullarının arasına, bu aciz günahkâr kullarını da kabul eyle yâ Rabbi!.. Senin fadl ü keremin hudutsuz yâ Rabbi... Aciziz... Faniyiz... Beşeriz.... Hatâdan sâlim olmak bizim için müşkil yâ Rabbi... Sen bizi himaye edersen, sen bizi korursan, sen bize ihsân ü ikramda bulunursan, ne mutlu bize! Sen bizi bırakırsan, vay halimize!?..

Allahümme innâ nes'elükel-afve vel-àfiyeh... Fid-dîni ved-dünyâ vel-âhireh... Teveffenâ müslimîn, ve elhıknâ bis-sàlihîn...

Beraber okuyalım:

Allàhümme... ahsin... àkıbetenâ... fil-umûri... küllihâ... Ve ecirnâ... min hızyid-dünyâ... ve azâbil-âhireh...

Allàhümmerhamnâ biterkil-meâsî, ebeden mâ ebkaytenâ...

Allàhümme rabbenâ, atinâ, fid-dünyâ haseneten, ve fil-âhireti haseneten, ve kınâ azâben-nâr... Ve edhilnel-cennete meal-ebrâr... Bi-rahmetike yâ azîz ü yâ gaffâr...

Allàhümme innâ nes'elüke tamâmen-ni'meh... Ve devâmel-àfiyeh... Ve hüsnel-hàtimeh...

Allàhümmağfirlenâ... Ve livâlidînâ... Ve liesâtîrinâ... Ve liakribâinâ... Ve limeşâyihinâ... Ve ceddâtinâ... Ve ammâtina... Ve halâtinâ... Ve limen lehû hakkun aleynâ... Ve limen vassânâ bid-duâil-hayr... Ve licemiil-mü'minine vel-mü'minat... Vel-müslimîne vel-müslimât... El-ahyâü minhüm vel-emvât... Bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn... Vel-hamdü lillâhi rabbil-àlemîn, el-fâtihah!..

....................

Cenâb-ı Hak cümlenizden, cümlemizden de razı olsun... Bayramlarımızı ve Kadirlerimizi mübarek eylesin... Birçok senelere, sağlık afiyetlerle eriştirsin inşaallah... Bizi de duadan unutmayın inşaallah...

Esselamü aleyküm ve rahmetullah...

10 Ağustos 1980

(Teravih sonrası)