Mehmed Zahid Kotku (rh.a)

TERAVİH SONRASI DUA

Elhamdü lillâhi hakka hamdihî, ves-salâtü ves-selâmü alâ hayra halkıhî muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn...

Yâ Rabbi! Bu okuduklarımızdan hasıl olan sevapları, sevgili Peygamberimiz SAS Hazretleri'nin, bütün peygamberân-ı izâm hazerâtının; evlâd, ezvâc, ashâb ve etba'larının; ve bu ana kadar geçmiş olan bil-cümle mü'minîn, mü'minât ve meşayih-ı izâm hazerâtının ruhlarıyla beraber, bâhusus hàzırûn ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, Mevlâ vasıl eyleye...

Cümlesinin ruhlarını mesrûr, kabirlerini pür-nûr, makamlarını âli, derecelerini yüksek eyleyip, seyyiatlarımızı ve seyyiatlarını da hasenâta tebdil eyleye...

Bizler dahi onlar gibi bu dâr-ı dünyadan göç vakti gelince, cümlemize az ağrı, âsân ölüm, kâmil bir iman ile ve buyurun:

"--Eşhedü en lâ ilâhe illallàh, ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh." kelime-i tayyibe-i münciyesini de can ü yürekten söyleye söyleye çene kapayıp göz yummayı, Mevlâ cümle ümmet-i Muhammed'e, hàssaten biz âciz kullarına da lütf u ihsan eyleye...

Allàhümmec'elnâ minet-tevvâbîn... Vec'alnâ minel-mütetahhirîn... Vec'alnâ min ibâdikes-sàlihîn... Vec'alnâ minellezine lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn...

Allàhümmehdinâ min indik... Ve efıd aleynâ min fadlik. Ve esbiğ aleynâ min rahmetik... Ve enzil aleynâ min berekâtik...

Allàhümme innâ nes'elüke temamen-ni'meh... Ve devâmel-àfiyeh... Ve hüsnel-hàtimeh....

Allah-u Teàlâ cümlemizin ve cümle ümmet-i Muhammed'in, hàssaten siz kardeşlerimizin, mübarek Ramazan-ı Şeriflerini, mübarek ve müteyemmin eylesin... Bir çok senelere sağlık afiyetlerle erişmek nasîb ü müyesser eylesin...

Allàhümme innâ nes'elükel-afve vel-àfiyeh... Fid-dîni ved-dünyâ vel-âhireh... Teveffenâ müslimîne ve elhiknâ bis-sàlihîn...

El-fâtihah!..

28 Temmuz 1979