Mehmed Zahid Kotku (RhA)

YENİ YIL

Çok değil, birkaç söz söyleyeceğim:

Cenâb-ı Hak, nasib ettiği bu 1399 senesini cümle Ümmet-i Muhammed hakkında, bizler hakkında mübarek ve müteyemmin eylesin... Onu tebrik ederim. Daha birçok senelere de, Cenâb-ı Hak sıhhat afiyetlerle erişmek nasîb ü müyesser eylesin...

Burda hepimiz için Cenâb-ı Hakk'a bir ilticâ yolu var: "Yâ Rabbî, bizi bu yeni seneye kavuşturdun, sağlık afiyetler de ihsan eyledin; teşekkür ederiz. Fakat biz aciz bir mahlukuz, bu şeytanın hakkından gelemeyiz; çünkü göremiyoruz. Nefsin hakkından da gelemeyiz. O da bizim için bir belâ... Bu ikisinin şerrinden sen bizleri muhafaza eyle yâ Rabbî!.."

Nefis şeytandan beterdir. Cenâb-ı Peygamber SAS:

(Eddebenî rabbî ve ahsene te'dîbî.) "Beni Rabbim edeblendirdi. Terbiyem Rabbimin elinde." buyurmuş.

Biz peygamber değiliz tabii, aciz kullarız. Binâen aleyh nefsin elinden kurtulmak için, bizim de bizi terbiye edecek, edeplendirecek birisini bulmak vazifemiz... Bununla beraber bu terbiyecinin terbiyesine de razı olmak gerekir. Kendi isteğimize göre değil, onun isteğine göre yaşamamız lazım! Büyükler nasıl yaptıysalar, bizim de öyle yapmamız lâzım!

Allah hepimizi affetsin... Tevfîkàt-ı samedâniyyesine mazhar eylesin... Bu şeytanın ve nefsin elinden de bizi her sene kurtarsın... Bahusus bu sene --içinde bulunuyoruz-- hıfz ü himâyesinde dâim eylesin...

Bir dua edelim:

Yâ hayyü yâ kayyûm!.. Yâ bedîas-semâvâti vel-ard!.. Yâ zel-celâli vel-ikrâm!.. Nes'elüke en tuhyiye kulûbenâ... Bizim kalblerimize hayat ver yâ Rabbi!.. Onu senden isteriz. Cesedimizin hayatı var, lâzımsa da, bu ceset bu kalb içindir. Kalb ölünce ceset kuşsuz kafese benzer. Bu cesedin lüzumu o kalb için... O kalbde hayat olmazsa, o kalbin sahibine acımaktan başka çaremiz yok.

Allah kusurlarımızı affetsin... Tevfikàt-ı samedâniyyesine mazhar eylesin... Hepimiz o yolun yolcusuyuz; Allah cümlemize îmân-ı kâmil nasib etsin...

Allàhümme innâ nes'elükel-afve vel-àfiyeh.. fid-dîni ved-dünyâ vel-âhireh... Allühümmesturnâ bisetrikel-cemîl.. Allahümmağfirlenâ, ve livâlidinâ, ve liesâtîrinâ, ve liakrabainâ, ve limen lehû hakkun aleynâ, ve limen vassânâ bid-duàil-hayr, ve licemîil-mü'minîne vel-mü'minât, vel-müslimîne vel-müslimât... El-ahyâü minhüm vel-emvât... Birahmetike yâ erhamer-râhimîn...

Sübhàne rabbike rabbil-izzeti ammâ yesıfûn... Ve selâmün alel-mürselîn... Vel-hamdü lillâhi rabbil-àlemîn...

Tekabbel-minnâ bihürmetil-fâtihah!..

1 Aralık 1978 Cuma

(1 Muharrem 1399)