Mehmed Zahid Kotku (RhA)

RAMAZAN BAYRAMI

Elhamdü lillâhi rabbil-àlemîn... Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn...

Lâ ilâhe illallàhul-halîmül-kerîm... Sübhànallàhi rabbil-arşil-azîm... Elhamdü lillâhi rabbil-àlemîn... Nes'elüke mûcibâti rahmetike... Ve azàimi mağfiretike... Vel-ganîmete min külli birrin... Ves-selâmete min külli ismin... Lâ teda'lenâ zenben illâ gafarte... Velâ hemmen illâ ferracte... Velâ hàceten leke fihâ ridan, illâ kadaytehâ yâ erhamer-râhimîn!.. Yâ erhamer-râhimîn!.. Yâ erhamer-râhimîn!..

Bu mübarek bayram günü, bizleri mağfiret-i ilâhiyyene mazhar olan kulların arasına kabul eyle yâ Rabbi!.. Seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle yâ Rabbi!.. Bizleri de rızâ-i ilâhiyyenin yolundan ayırma yâ Rabbi!.. Nefsimizden ve şeytanın şerrinden ve sevmediğin kulların şerrinden cümle ümmet-i Muhammed'i, bizleri de emîn ü mahfûz eyle yâ Rabbi!..

Allàhümme innâ nes'elüke temâmen-ni'meh... Ve devâmel-àfiyeh... Ve hüsnel-hàtimeh...

Bugünkü vazifelerimizden birisi, evvelâ ana-babalarımızı ziyaret etmek; ölmüşlerse mezarlarına gidip hiç olmazsa üç İhlâs, bir Fâtiha okuyarak onların ruhlarını şad etmek... Sonra akraba ü taallûkat arasında ziyaretleri unutmamak, bırakmamak. Bana dargındır diyerekten gitmemezlik yapmamak. Hepsinin hatırını hoş etmek için, bazan hediyelerle, bazan da sohbetlerle onları taltif etmek, İslâm'ın vecibelerindendir.

Bugünkü bayram günü, afv ü mağfiret-i ilâhiyye günü olduğu için, bizim de birbirlerimizin kusurlarını affetmemiz lâzım gelir. Hep haklarımızı birbirlerimize helâl edelim. Bizden de helâl olsun!.. Bu helalliği daim edip, hep birbirlerimizi sevelim...

Kusursuz hiç mahluk yok! Allah'ın kullarının hepsi kusurludur; peygamberler müstesna, melekler müstesna... Onları Allah öyle yaratmış, biz de kusur ile yoğrulmuşuz, günah ile yoğrulmuşuz. Bunun böyle günahı var, bunun da böyle günahı var diyerekten, birbirimizden ayrılmağa lüzum yok!.. Onun günahı varsa bizimki ondan çoktur. Bizim kendi günahımızı görmeyip de, başkalarının günahını görmemiz edebe muhaliftir, yakışmaz. Onun için, kendi kusurlarımızı görelim de, başkalarının kusurlarıyla meşgul olmaya lüzum kalmasın!

Allah hepimizi affetsin... Bu bayram günü hepimize kardeşlik nasib etsin... Sevgi nasib etsin... Saygı nasib etsin... Hürmet nasib etsin...

El-fâtihah!..

......................

Esselâmü aleyküm!..

4 Eylül 1978