PEYGAMBER SAS EFENDİMİZ'İN TAVSİYELERİ

Bu bölümde; kıyamet alâmetlerinin sıklaştığı, fitne ve fesadın çoğaldığı zamanlar için, Peyamberimiz SAS'in ümmetine yaptığı tavsiye ve emirlere ait hadis-i şerifler belirtilmeye çalışılmıştır.

a. Ma'rufla Emir, Münkerden Nehy Etmek

393/5. Ma'ruf ile emredin, münkerden nehyedin! Allah'a dua edip de duanız kabul edilmeyecek hale gelmeden evvel ve af dileyip de mağfiret olunmayacağımız hale gelmeden önce. Muhakkak ki, ma'rufu emretmek, münkeri nehyetmek, eceli yaklaştırmaz. Yahudilerin bilginleri, nasaranın rahipleri, ma'rufu emretmeyi ve münkeri nehyetmeyi terk ettikleri zaman, Aziz ve Celil olan Allah onlara peygamberlerinin diliyle lânet etti. Sonra onları umûmî azaba dûçar eyledi.

Hz. İbn-i Ömer RA

136/5. Siz mansur ve muzaffer olacaksınız. İsabetli yol üzerindesiniz. Siz ganimete, şarkla garbın fütuhâtına erişeceksiniz. Sizden herhangi biriniz buna ulaşırsa, Allah'dan korksun, takvâyı elden bırakmasın! Emri bil-ma'ruf, nehyi anil-münker yapsın ve sıla-i rahimde bulunsun. Akrabalık bağlarını birleştirsin. Kim kasden bana yalan isnad ederse, ateşteki yerine hazırlansın!

Hz. İbn-i Mes'ud RA

91/9. Allah-u Zülcelâl Hazretleri hususî bir zümrenin ameli ile topluma azab vermez. Şayet toplum gücü yettiği halde, hususi zümreye aldırmaz ise, hepsine azap eder.

Hz. Adiy bin Amire RA

243/7. Kişiye; değiştirmeye gücü yetmeyen bir münkeri gördüğü zaman, hiç değilse Allah'ın o münkeri sevmediğini bilmesi yeter. (Kalb ile buğz etmesi)

Hz. İbn-i Mes'ud RA

b. Amelde Müsaraat (Acele) Etmek

243/2. Kapkaranlık gece parçaları gelmeden (fitnelerin zulmetinde nur temini için) amellere müsaraat ediniz ki, o devirde insan sabah mü'min olur, akşama kâfir olarak ulaşır. Mü'min olarak geceye girer, kâfir olarak sabaha çıkar. Ve o günün adamları dinini dünyadan az bir şeye karşılık satarlar.

Hz. Ebû Hüreyre RA

243/1. Beklemekte olduğunuz şu yedi şey için amellere müsaraat (acele) ediniz: Unutturucu fakirlik, azdırıcı zenginlik, hayatınızı ifsad edici hastalık, bunaklık verici ihtiyarlık, ani ölüm, Deccal ki, o beklenen şerdir. Kıyamet ki, hepsinden daha büyük ve daha dehşetlidir.

Hz. Ebû Hüreyre RA

243/3. Altı şey gelmeden amellere müsaraat ediniz: Güneşin batıdan doğuşu, duhan, Dabbetül-Arz, Deccal, ölüm ve kıyamet.

Hz. Enes RA

163/6. Bana göre, sizin için Deccal'den daha ziyade koktuğum şeyi haber vereyim mi?.. O gizli şirktir ki, kişinin kalkıp adamın makamına gösteriş için amel etmesidir.

Hz. Ebû Said RA

262/11. Üç şey vardır ki, kimde üçü veya biri bulunmazsa, amelinden hiçbir şey ona fayda vermez: Kendisini, Allah'ın bildirdiği günahlardan alıkoyan takvâ, insanlarla iyi geçinmeyi sağlayan güzel ahlâk, sefihi karşılayan hilim.

Hz. İbn-i Abbas RA

164/7. Size, amellerinizin en hayırlısını, en temizini, derecelerinizi en fazla yükseltenini, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlı olanını ve düşmanla karşılaşıp sizin onların, onların da sizin boyunlarınızı vurmasından daha hayırlı olanını haber vereyim mi?.. Allah'ı çok zikrediniz!..

Hz.İbn-i Ömer RA

322/5. Adamın, ehli, malı, nefsi, evlâdı ve komşusundaki fitnesine; orucu, namazı, sadakası, emr-i bil-maruf, nehy-i anil-münkeri kefaret olur.

Hz. Huzeyfe RA

176/4. Fitnelerden sakının! Zira, lisanla fitneye düşmek kılıç çalmak gibidir. (Kılıcı tesiri gibidir.)

Hz. İbn-i Ömer RA

100/6. Mes'ud kimse, fitnelerden uzaklaştırılmış kimsedir. Fitneye düşmüş de sabretmiş, ne güzel şey, ne güzel şey, ne güzel şey!.. Fitneyi yayanların ise vay haline, vay haline, vay haline!..

Hz. Mikdad ibn-i Esver RA

c. Zalim Umera ile Birlikte Olmamak

518/6. Ahir zamanda zalim umera, fasık vüzera, hain hakimler ve yalancı ulema gelir. Her kim onlara yetişirse sakın onların yardımcıları, vergi memuru, haznedarı ve onların emniyet memuru olmasın.

Hz. Ebû Hüreyre RA

360/9. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, onlara sefih önderler hakim olacak. Şerlilerini öne geçirecekler. Onlar da sureta hayırlıların sevgsini izhar edecekler. Namazı vaktinden sonraya bırakacaklardır. Kim bu zamana yetişirse reis olmasın, memur olmasın, vergi memuru olmasın, maliyeci de olmasın!

Hz. Ebû Said RA

303/6. Sizin üzerinizde bazı umerâ peydah olur. Namazı vakitlerinden geciktirir ve bid'atler çıkarırlar.

İbn-i Mes'ud RA dedi ki:

"--Onlara yetişirsem nasıl yapayım?"

Buyurdu ki:

--Ey Ümmü Abd'in oğlu! Benden nasıl yapacağını soruyorsun. Allah'a isyan edene itaat yoktur!"

Hz. İbn-i Mes'ud RA

303/4. Yakında bazı emirler gelecek. Siz onların bazı işlerini beğenecek, bazılarından ise hoşlanmayacaksınız. Kim onlardan ayrılırsa selâmet bulur, kim de onlara karışırsa helâk olur.

Hz. İbn-i Abbas RA

303/3. Benden sonra ümmetimden bir kavim gelir. Kur'an'ı okur, dini ilimlerden de ma'lûmatları olur. Şeytan onlara gelir:

"--Dünyalığınızı düzeltmek için hükümete sokulsanız ya! Siz yine dininizde onlara uymazsınız." der.

Nasıl çalıdan; dikenden başka bir şey alınmazsa, onlara sokulmaktan da günahtan başka bir şey elde edilmez.

Hz. İbn-i Abbas RA

46/7. İnsanların akidlerini bozduklarını, emanetleri hafife aldıklarını ve --parmaklarını birbirine geçirip-- böyle olduklarını gördüğün zaman, evini tercih et! Lisanına sahip ol, ma'ruf olanı al, münkeri bırak; kendi işinle meşgul ol ve âmmenin işlerini kendilerine bırak!

Hz. Abdullah ibn-i Amr RA

53/8. Emanet zâyi edildiğinde kıyameti bekle. Denildi ki:

"--Emanetin zâyi edilmesi nasıl olur?"

Buyurdu ki:

"--Vazife, ehlinden başkasına verildiği zaman kıyameti bekleyin!"

Hz. Ebû Hüreyre RA

91/11. Allah Zülcelâl Hazretleri ilmi kullarından soyup almaz. Ancak âlimsiz kalanlar, cahil kimseleri önder edinirler, onlar da ilimsiz fetvâlar verirler. Ve hem kendilerini, hem de bakalarını saptırırlar.

Hz. Aişe RA

d. Şam'da Toplanmayı Tavsiye

299/5. Yakında fitneler olacak!

Dediler ki:

"--Ne emredersin yâ Rasûlallah?"

Buyurdu ki:

"--Şam'a bakın!"

Hz. Bekr ibn-i Hakim RA

35/13. Batı tarafından gelen bir fitne, doğu tarafından gelen bir fitne ile karşılaşınca, Şam'ın ortasında toplanın! O gün yerin altı üstünden daha hayırılıdır.

Hz. İbn-i Abbas

136/7. Yakında birkaç bölüğe ayrılacaksınız. Bir kısmınız Şam, Mısır, Irak ve Yemen'de olacak. Dediler ki:

"--Hangi tarafta bulunalım?"

Buyurdu ki:

"--Şamdakilere katılın! Veya ona katılamazsnız, Yemen'e gidin ve onun göllerinin suyundan istifade edin! Allah-u Teàlâ bana Şam'ı tekellüf etti.

Hz. Ebûd-Derdâ RA

187/8. Ebdaller Şam ehlindendir. Onların sayesinde yardım görülür ve onlar sayesinde rızıklanılır.

Hz. Avf ibn-i Mâlik RA

154/7. Şam ehli Allah'ın yeryüzündeki kamçısıdır. Kullarından dilediinden onlar vasıtası ile intikam alır. Onalrın münafıklarının, mü'minler üzerinde galib gelmelerinin imkânı yoktur. Onlar ancak hem, gayz, gam ve hüzün içinde ölürler.

Hz. Hüzeym İbn-i Fatik RA

48/1. Horasan cihetinden gelen siyah sancaklar görüldüğünde onlara katılın. Zira onların içinde Allah'ın halifesi Mehdi (AS) vardır.

Hz. Sevban RA

282/2. Yakında siize Horosan tarafından siyah bayraklılar gelecek. Kar üzerinde emekleyerek olsa da onlara iltihak ediniz. Zira onların arasında Allah'ın halifesi Mehdi (AS) vardır.

Hz. Sevban RA

484/3. Allah-u Zülcelâl Hazretleri ümmetimi ebediyyen dalâlette cem etmez. Büyük karaltıda olun. Allah'ın kudret eli cemaat üzerindedir.

Hz. ibn-i Ömer RA

441/4. Bir kimse bir kavmin kalabalığını artırırsa, o da onlardan olur. Kim bir kavmin ameline razı olursa, onların ameline ortak olur.

Hz. İbn-i Mes'ud RA

46/8. Ümmetimin zalime "Sen zalimsin!" demekten korktuğunu görürsen, onlardan ayrılabilirsin.

Hz. Abdullah ibn-i Amr RA

e. Mücahidlerin Fazîleti

113/9. Fîsebîlillâh mücahid olanlar en ufak bir zorlama ile bir senelik oruç bedeli ve bir senelik gece ibadeti hak ederler. Soruldu: "En ufak zorlama nedir?" Buyuruldu ki: Meselâ böyle bier mücahid gece giderken hayvan üzerinde uyuklar ve kamçısını düşürür, inip bunu alması en ufak zorlamalardandır.

Hz. Samit ibn-i Ebû Asım RA

268/9. Üç sınıfı Allah-u Zülcelâl Hazretleri sever ve onların yüzüne güler ve onlarla istibşar (müjde) eder: Öndeki arkadaşları bozulmuş olduğu halde ger dönmüyor ve düşmanla harbe devam ediyor; yardım gelene veya şehid oluncaya kadar. İşte böyle kimseye allah kâfidir ve "Şu kuluma bakın. Benim için nasıl sabretti!" diye buyurur.

Güzel hanımı ve yumuşak da yatağı olduğu halde, gecenin bir vaktinde ibadete duryor. Cenab-ı Hak, bunlar için de, "Kulum şehvetini bırakıyor, beni zikrediyor, isteseydi uyurdu." diye buyurur.

Ve bir adam ki, seferde, arkadaşları yatıp uyurlarken, kendisi darda da, genişlikte de olsa seherde durmuş, nöbet bekleyip ibadet ediyor.

Hz. Ebûd-Derdâ RA

467/7. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'dan afiyet isteyin. Zira siz onlarla beraber neyin imtihan edildiğini bilmezsiniz. Onlarla karşılaşınca:

(Allahüme ente rabbinâ ve rabbühüm ve nevâsìnâ ve nevâsìhim biyedike ve innemâ taktülühüm ente) "Yâ Rab! Onların da bizim de Rabbimiz sensin! Bizim de onların da nasiyelerimiz, bütün varlığımız senin elindedir ve onları ancak sen yok edersin." deyin ve yere çökün. Ne vakit üzerinize yürürlerse kalkın ve tekbir alın.

Hz. Câbir RA

467/6. Düşmanla karşılaşmayı istemeyin. Allah'dan afiyet isteyin. Onlarla karşılaşınca da direnin ve Allah'ı çok zikredin. Eğer onlar gürültülü ve şamata yaparlarsa, siz sükût edin.

Hz. İbn-i Amr RA

f. Aczin Fücûra Tercih Edileceği Zaman

503/10. Sizin üzerinize bir zaman gelir ki, adam acizlikle facirlik arasında muhayyer kalır. Kim bu zamana ulaşırsa aczi, fücûra tercih etsin!

Hz. Ebû Hüreyre RA

301/2. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki; o zamanda adam acz ve fücur arasında muhayyer kalacak. Kim bu zamana yetişirse, fücûra aczi tercih etsin.

Hz. İbn-i Mes'ud RA

29/1. Benden sonra yakında, muzlim gecelerin karanlık dalgaları gibi bir takım fitneler olacak. O fitnelerde adam sabah mü'min, akşam kâfir, akşam mü'min, sabah kâfir olacak.

Denildi ki:

"--O zaman ne yapalım?"

Buyurdu ki:

"--Elinize sahip olun. Allah'ın katil kulu olmaktansa, mazlum kulu olun. Zira öyle zamanda İslâm adamın ağzında olur. Kardeşinin malını yer, kanını akıtır, Rabbine âsi olur, Hâlıkına küfreder. Neticede de kendisine cehennem vacib olur."

Hz. Cündeb el-Becelî RA

36/10. Allah bir kavme azab indirdiğinde, o azab onların içinde olan herkese isabet eder. Sonra amellerine göre ba'solunurlar.

Hz. İbn-i Ömer RA

g. Fitne ve Belâlardan Kurtulma Çareleri

243/9. İman itibariyle bir adama, "Rabbimin Allah, rasûlümün Hz. Muhammed SAS ve dinimin İslâm oluşan razıyım." demesi yetişir.

Hz. İbn-i Abbas RA

267/7. Bir kimse şu üç şeyi yaparsa imanın tadını tadar: Yalnız Allah'a kul olur ve 'Lâ ilâhe illallah' der. Gönül hoşluğu ile zekâtını verir, şöyle ki: Yaşlısını, zayıfını, hastasını, adisini değil, fakat malının ortasından verir. Muhakkak ki Allah onun en güzelini sizden istemez. Lâkin, en kötüsünü de emretmemiştir. Nefsini tezkiye eder. Denildi ki:

"--Nefsi tezkiye ne demektir?"

Buyurdu ki:

"--Kişinin nerede olursa olsun, Allah'ın kendisi ile beraber olduğunu bilmesidir."

Hz. Abdullah ibn-i Muaviye RA

163/3. İnsanların hayırılıları ile şerlilerini size haber vereyim mi? İnsanların hayırlıları öyle kimselerdir ki; ölüm atının sırtında, yahud devesinin üzerinde veyahut da ayaklarının üzerinde iken, ona gelinceye kadar Alah yolunda çalışır. İnsanların şerlisi ise o kimsedir ki, hakikaten fâcir ve çok cüretkârdır. Allah'ın kitabını okur da, onun buyruklarından hiçbirine uymaz.

Hz. Ebû Said RA

136/2. Siz bugün öyle bir zamandasınız ki, alimleri çok hatibleri azdır. Bugün bir kimse bildiğinin onda birini terketse düşer. Bir zaman gelektir ki bileni az, anlatmaya çalışan (hatibler) çok olacak. O zamanda, bildiğinin onda birini yapan kurtulacaktır.

Hz. Ebû Zer RA

136/1. Siz bugün öyle bir zamandasınız ki, sizlere emrolunanın onda birini terketseniz helâk olursunuz. Ama öyle bir zaman gelecektir ki, emrolunanın onda birini yapanlar kurtulacaklardır.

Hz. Ebû Hüreyre RA

504/6. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, günaha girmeksizin aralarında geçinmeye kuvvet bulunamayacak. Öyle ki, adam yalan söyleyecek ve yemin de edecek. Bu zaman gelince kaçın!..

Denildi ki:

"--Nereye kaçalım?"

Buyurdu ki:

"--Allah'a, kitabına ve Peygamber'in sünnetine kaçın!"

Hz. Enes RA

267/6. Üç kişiye dünya ve ahiret fitnesi dokunmaz: Kaderi teslim edene, yıldıza itibar etmeyene, sünnetimi iz be-iz takip edene.

Hz. Ebû Hüreyre RA

299/7. Yakında fitneler olur. Adam müslüman sabahlar, akşama kâfir olur Ancak, Allah'ın kendisini ilmiyle ihyâ ettikleri müstesnâ.

Hz. Ebû Umâme RA

141/1. Ahir zamanda ümmetim üzerine şiddetli bir belâ zuhur eder. Bundan ancak iki sınıf kurtulur: Biri Allah'ın dinini tanır ve onun için lisan ve kalbi ile mücadele eder. İkincsi ise dinini anlamış, dinlemiş ve tasdik etmiştir. (Yâni cahil kalanlar bu belâda tehlikededir.)

Hz. Ömer RA

105/7. Fitne gelir, kulları fırtına gibi savurur. Bunun içerisinden âlim, ancak ilmiyle kendini kurtarır.

Hz. Ebû Hüreyre RA

105/9. Fitne gelir savrulur. Hevâ ve sabrı da beraber gelir. Kim hevâya tâbi olursa onun fitnesi siyah (kara) olur. Kim de sabra tâbi olursa, onun fitnesi ak (nur) olur.

Hz. Ebû Mâlik el-Eş'arî RA

280/11. Fitne zamanında insanların en hayırlısı, Allah yolunda kılıcından yiyen (ganimet payına kanaat eden) ve dağ başında koyununun sütünden yiyendir. (Hükümet kapısından beklememek lâzım!)

Hz. İbn-i Hayseme RA

243/5. Sadakayı erken verin. Zira belâ sadakayı çiğneyip geçmez.

Hz. Enes RA

h. Gam, Keder ve Musibet İsabetinde Söylenecek Dualar

31/6. Sizden birine gam veya keder isabet ettiğinde şöyle desin: (Allah, Allahu rabbî, lâ üşrikü bihî şey'â) "Allah, Allah rabbimdir. Ona hiçbir şeyi ortak koşmam."

Hz. Aişe RA

462/4. (Lâ ilâhe ilallahül-hakîmül-kerîm. Sübhànallàhi ve tebârekâllàhu rabbül-arşil-azîm. Vel-hamdü lillâhi rabbil-àlemîn.) "Allah'dan başka ilâh yoktur. O hakimdir, kerem sahibidir. Allah'ı tesbih ederiz. O ne yücedir, büyük Arş'ın sahibdir. Hamd alemlerin rabbi olan Allah'adır."

Hz. Ali RA

(Peygamberimiz bir musibet isabet ettiğinde okunması için, Hz. Ali RA'a bu duayı öğretmişlerdir.)

462/1. "Lâ ilâhe illallàhül-halîmül-kerîm. Sübhanallàhi rabbil-arşil-kerîm. Elhamdü lillâhi rabbil-àlemîn. Allahümmağfirlî, allahümme tecâvez annî, allahümma'fu feinneke afüvvün gafûr."

Hz. Abdurrahman ibn-i Ca'fer RA.

(Bu tesbih sıkıntı zamanlarında söylenir.)

136/4. Siz memleketinizin kıtlığından (kıtluk, pahalılık, şiddet) şikâyetçi olursunuz. Yağmurdan (azlığından) şikâyetçi olursunuz. Halbuki Aziz ve Celîl olan Allah, size duayı emretmiş ve şu duaya icabet etmeyi de size vaad etmiştir:

"Bütün hamdler, Rahman Rahîm ve Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O cezâ gününün sahibidir. Ondan başka gerçek ma'bud yoktur. O murad ettiğini yapar. Ey Allah'ım! Sen Allahsın, senden başka ilâh yoktur. Ancak sensin zengin. Biz ise fukarâyız. Bize yağmur indir... Bize indirdiğini bizim için kuvvet yap, ulaştırıcı yap, bir vakte kadar."

Hz. Aişe RA

442/1. Bir kimse bu duaya devam ederse belâdan zor görmeden vefat eder: (Allàhümme ahsin àkıbetenâ fil-umûri küllühâ ve ecirnâ min hizyid-dünya ve azâbül-âhireh.) "Allahım bütün işlerin hepsinde sonucumuzu güzelleştir ve bzi dünyada rüsvay olmaktan ve ahiret azabından koru!"

Hz. Busr ibn-i Ertad RA

462/2. "Lâ ilâhe illallah" sözü kulları Allah'ın azabından korur, dünyalarını dinlerine tercih etmedikçe. Şayet dünyalarını dinlerine tercih ederler de, sonra "Lâ ilâhe illallah" derlerse, bu tevhid kendilerine reddolunur ve Allah-u Teàlâ onlara, "Yalan söylediniz!" buyurur.

Hz. Enes RA

164/2. Azameti gökle yer arasını dolduran ve yetmişbin meleğin tâzim ve teşyi ettiği bir sûreyi size haber vereyim mi?.. O Kehf Sûresi'dir. Her kim cuma günü onu okursa, Allah-u Teàlâ bu sebeple o kimsenin diğer cumaya kadarki ve ondan sonra da üç gün ilâvesi içindeki günahlarını mağfiret eder. Ayrıca kendisine semâya kadar erişen bir nur verilir ve Deccal fitnesinden de korunmuş olur. Her kim yatacağı zaman bu sûrenin sonundan beş ayet okursa, korunur ve gecenin istediği vaktinde de uyandırılır.

Hz. İsmail ibn-i Rafi' RA

207/12. Dua, mü'minin silahıdır ve dinin direğidir. Göklerin ve yerin nurudur.

Hz. Ali RA

97/10. Duanın, nazil olan ve olmayan belâya da faidesi vardır. Ey Allah'ın kulları, duaya sarılın, Allah'a çok yalvarın!

Hz. İbn-i Ömer RA

503/2. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, mü'min o zaman mü'minlere dua edecek de, Allah-u Zülcelâl Hazretleri şöyle buyuracak:

"--Kendi nefsine dua et, sana icabet edeyim! Umûma gelince ben onlara gazablıyım."

Hz. Enes RA

503/3. Sizin üzerinize bir zaman gelir ki, boğulmaya mâruz adam gibi dua etmeyen, yakayı kurtaramaz.

Hz. Huzeyfe RA

Hülâsa olarak: Peygamberimiz SAS fitne ve belâların arttığı zamanlar için, bizlere hayırlı ameller için acele edilmesini, ma'rufla emir, münkerden nehyi, zalimlerle birlikte olmamayı, ilim öğrenmeye gayreti ve duaya sarılmayı emir buyurmaktadır. Allah müslümanların yardımcısı olsun ve iman selâmeti versin... Âmin.