ÖNSÖZ

Allah-u Teâlâ Hazretleri, insanları ve cinleri kendisini tanısınlar, bilsinler ve güzel kulluk etsinler diye yaratmıştır. Kendisini bildirmek ve güzel kulluğun nasıl yapılacağını öğretmek için de peygamberler göndermiştir. Hazret-i Adem Atamız'dan itibaren binlerce peygamber gelmiştir. Fakat zaman içinde bu peygamberlerin getirdiği bilgiler unutulmuş, değiştirilmiş ve insanlar yanlış yollara sapmışlardır. Nihâyet geçmiş peygamberleri tasdik edip, yanlışları düzeltmek, eğrileri doğrultmak, insanlığı ikaz ve irşad etmek için Peygamber SAS Efendimiz gönderilmiştir.

Peygamber SAS Efendimiz kendisine vahyedilen Kur'an-ı Kerim'i en güzel tarzda uygulamış, sünnet-i seniyyesi ile en güzel ve en doğru yolu ortaya koymuştur. Kendisinden sonra da sahabe-i kirâm, tabiîn, tebe-i tabîin ve evliyâullah büyüklerimiz, onun yolunu devam ettirmişler ve günümüze kadar getirmişlerdir.

İşte elinizdeki kitap, günümüzde Peygamber SAS Efendimiz'in yolunu insanlara anlatmaya çalışan kıymetli büyüğümüz, Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Hocaefendimiz'in muhtelif yerlerde/ülkelerde yapmış oldukları konuşmalardan oluşuyor.

Konuşmalarda önce İslâm'ın hak ve gerçek olduğu, büyüklüğü ortaya konuluyor ve İslâm'ın prensipleri hakkında genel bilgiler veriliyor. Geçmiş ümmetlerin kitaplarında Peygamber Efendimiz'le ilgili haberler olduğu ifade ediliyor.

Sonra Peygamber SAS Efendimiz'in ahlâkı ve bazı güzel ahlâklar anlatılıyor. Peygamber Efendimiz'e en güzel şekilde uymanın yolu olan, ihsân yolu olan tasavvuf üzerinde duruluyor. Nefsi terbiye etmek, güzel ahlâk sahibi olmak için neler yapmak gerektiği anlatılıyor. Zikir ve zikrin usûlü hakkında bilgiler veriliyor.

En son bölümde ise, tebliğ ve irşad çalışmalarının önemi üzerinde duruluyor, herkesin İslâm'a hizmet etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kitabı hazırlarken konuşma kasetlerinin temininde yardımcı olan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu çalışmamızın, İslâm'ı ve tasavvufu daha iyi tanımada okuyucuya faydalı olacağını; İslâmî gayretinin artmasına katkıda bulunacağını ümid ediyoruz.

Dr. Metin ERKAYA

Sincan, Ağustos 1996