ŞU MÜBAREK AYLARDA İYİ DERVİŞ OLMAĞA ÇALIŞIN!

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Size bu yazım Sydney'den, Ramazana kadar burada eğitim çalışmalarımız olacak Allah'ın izniyle; Ramazanı Türkiye'de sizlerle geçirmek arzusundayım, Berat kandilinizi buradan tebrik ederim.

Cenâb-ı Hak taâlâ ve tekaddes, sizi ve bizi süedâ ve sâlihîn zümresinden kılsın; cümlemizi eşkıyâ, günahkâr, âsî, mücrim, mağdb, gayr-i mahbûb, gayr-i makbul kul olmaktan korusun; bahtımızı açık, rızkımızı bol, ömrü-müzü uzun, a'mâl-i sâlihamızı çok, hayrât ü hasenâtımızı kesîr, âkıbetimizi hayr eylesin; serverimiz, önderimiz, rehberimiz, Peygamberimiz Muhammed-i Mustafâ --S. A. ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaîn-- Efendimiz'in sünnetine uymaya, ümmetine güzel hizmet etmeğe, âhirette şefaatine ermeğe, Firdevs-i A'lâ'da komşusu olmağa muvaffak buyursun!..

Buradaki ihvânımız çok güzel çalışmalar yapıyorlar, herkes ibret almalı! Çalıştıkça Allah işlerini rast getiriyor, masraf yaptıkça Allah daha çok veriyor: Sydney'de 50-60 milyar TL.lık şâhâne bir yer almışlar, çarşının göbeğinde, 9-10 kata müsaadeli, dükkânlı, bürolu, mescidli, sohbet salonlu, bahçeli, parklı imrenilecek bir yer, çok beğendim. Başka şehirlerde de çalışma ve gelişme var. Brisban'daki cami yerini değiştirmeğe çalışıyorlar. Günden güne halkın ilgisi ve sevgisi de artıyor, kendilerine karşı... Ben de çok memnunum, Allah razı olsun! Yurtlar açıyor, kurslar veriyor; bilhassa gençleri müslüman, çalışkan, başarılı yetiştirmeğe uğraşıyorlar, cihad ediyorlar...

Yılların deneyimleri ile kesin olarak ortaya çıkan sonuç şu: Dervişliği sağlam, bağlılığı tamam, kalbi sâfî tek bir kardeşimiz bile bulunduğu yerde büyük gelişmeler sağlıyor, çok etkili hizmetler üretiyor, nice insanın hidayetine, salâh ve felâhına sebep oluyor; yüzümüzü ağartıp, göğsümüzü kabartıyor; mübarek yolumuza, soylu ve şerefli tekkemize hadsiz, hesapsız faydalar sağlıyor.

Allah yoldan şaşıranlara hidayet versin, uyuyanları uyandırsın, gàfilleri gafletten kurtarsın, cahilleri cehâ-letten halâs eylesin. Ne yazık ki bazıları aziz ömürlerini boşa harcıyor, gerçekleri göremiyor; gıybetle, dedikoduyla, inkârla, inatla, ihtilâfla, ihtirasla, veballe, şâibeli iş ve davranışlarla kendilerini tehlikeye atıyorlar, cemiyete ve cemaate zararlı oluyorlar.

İyi müslüman, iyi derviş, kâmil insan, salih adam olmak için önce şu zalim nefs-i emmâreyi tepelemek, sonra ma'rifetullahı tahsil etmek gerek!..

Kardeşlerim bunu sağlamak için Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i seniyyeye, ulûm-i dîniyyeye, ahkâm-ı şer'iyyeye sımsıkı sarılsınlar; ibadet ve tâatlerine ihlâsla devam etsinler, zikirlerini hiç ihmale uğratmasınlar. İyi huyları iktisab etmek, kötü huyları atmak için çok gayret ve dikkat göstersinler, son derece cömert olsunlar, ömür boyu hizmete koşsunlar ki, Cenâb-ı Hak tevfikını refîk edip, lütf u keremiyle onları ma'rifetine, mahabbetine, rızasına erdirsin, cennetiyle, cemâliyle müşerref eylesin, rıdvân-ı ekberine nâil eylesin...

Kadın ve Aile, Aralık 1996