ÖNSÖZ

Son yıllarda ülkemizde, içinde bulunduğumuz ekonomik ve siyâsi sıkıntılara ilâve olarak, yeni bir anlaşmazlık konusu geliştirilmek istenmekte; alevî-sünnî meselesi sık sık gündeme getirilmektedir. Basında, televizyonlarda, radyolarda, açıkoturum programlarında ileri geri çeşitli şeyler söylenmekte; her iki taraf birbiri hakkında önyargılarla, varsayımlarla hareket etmektedir.

Bu arada sık sık adı zikredilen ve kendisine bağlı olunduğu ifade edilen, bayraklaştırılan büyüklerden birisi de Hacı Bektâş-ı Velî Hazretleri'dir. Başta alevîler olmak üzere geniş bir kesim tarafından sevilmekte, kabri ziyaret edilmekte, adına anma programları düzen-lenmektedir.

Acaba bu zât kimdir?.. Görüşleri nelerdir, hangi fikirleri savunmuştur?.. Hangi eserleri vardır?.. Dünya görüşü, hayata bakışı nedir?.. Gösterdiği yol ve hedefler nelerdir?.. Bu konularda toplumumuz yeteri kadar bilgilenmiş değildir.

O bakımdan, toplumu bilgilendirmek, çeşitli müslüman gruplar arasında diyaloğu sağlamak, hak ve hakîkatı ortaya çıkarıp herkesi ona davet etmek amacıyla, camiamız tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. İşte bu tür programlarda, Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Hocamız'ın yaptığı iki konuşmayı ilginize sunuyoruz.

Hocamız'ın daha önceden yayınlanan, Hacı Bektâş-ı Velî Hazretleri'nin Makàlât adlı eserini ortaya koyan çalışması, kamuoyunda güzel tesirler uyandırmıştı. Burda arzettiğimiz konuşmalarının da her kesim için faydalı olacağını ümid ediyoruz.

Dr. Metin ERKAYA

Sincan, Şubat 1995