ARAFAT'TA VAKFE DUASI

.........

Sübhâne Rabbiyel kerîmil vehhâb... Sübhâne Rabbiyel latîfül vehhâb...

Sübhânekellahümme ve bihamdik... Neşhedü enlâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke lek... Nestağfiruke ve netûbü ileyk...

Allahümme ente rabbî... Lâ ilâhe illâ ente halaktenî... Ve ene abdüke... Ve ene alâ ahdike ve va'dike mestetağtü... Eûzü bike min şerri mâ sana'tü... Ebûu leke bi ni'metike aleyye... Ve ebûu bizenbî... Fağfirlî... Feinnehû lâ yağfiruz zünûbe illâ ent...

Allahümme entel melik... Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke ve bihamdik... Ente rabbünâ ve nahnü ibâdük... Nestağfiruke ve netûbü ileyk...

Sübhânekellahümme ve bihamdik... Neşhedü enlâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke nestağfiruke ve netûbü ileyk...

Nestağfirullaaah... Nestağfirullaaah... Nestağfirullaaah... Biadedi küllistiğfârin istağferehül müstağfirûn...

Sübhânallaaah... Sübhânallaaah... Sübhânallaaah... Biadedi külli tesbîhin sebbehahül müsebbihûn...

Elhamdü lillâââh... Elhamdü lillâââh... Elhamdü lillâââh... Biadedi külli tahmîdin hamidehül hâmidûn...

Allahu ekber... Allahu ekber... Allahu ekber... Biadedi külli tekbîrin kebberahül mükebbirûn...

Lâ ilâhe illallah... Lâ ilâhe illallah... Lâ ilâhe illallah... Biadedi külli tehlîlin hellehül mühellilûn...

Allaah... Allaah... Allaah... Biadedi külli zikrin zekeruhüz zâkirûn... Ve gafele an zikrihil gafilûn...

Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm...

Sübhânallahi vel hamdü lillâhi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber... Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm...

Sübhânallahi ve bihamdihî sübhânallahil azîm... Ve bihamdihî nestağfirullaaah...

Sübhânallahi ve bihamdihî adede halkıhî ve rıdâ nefsihî ve zinete arşihî ve midâde kelîmâtih...

Sübhânallaaah... Adede ma haleka fis semâ'... Ve sübhânallaaah... Adede ma haleka fil ard... Ve sübhânallaaah... Adede ma haleka beyne zâlik... Ve sübhânallaaah... Adede ma hüve halik... Vallahu ekber, misle zâlik... Velhamdü lillâââh, misle zâlik... Ve lâ ilâhe illallaaah, misle zâlik... Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh, misle zâlik..

Rabbenâ, lekel hamdü küllühû... Ve lekeş şükrü küllühû... Ve lekel mülkü küllühû... Ve biyedikel hayrü küllühû... Nes'elüke minel hayri küllihî... Ve neûzü bike mineş şerri küllihî...

Allahümme lekel hamd, kemâ yenbağî licelâli vechike ve liazîmi sultânik... Nahmedüke bicemii mehâmidik...

Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn... Alâ külli hâlin ve fî külli hîn... Hamden kesîren dâimen tayyiben mübâreken fîh...

Sübhânekellahümme ve bi hamdik...

Lebbeyk, allahümme lebbeyk... Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk... İnnel hamde... ven ni'mete... leke vel mülk... Lâ şerîke lek... (3 defa)

Allahümme entel melik... Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke ve bihamdik... Ente rabbünâ ve nahnü ibâdük... Nestağfiruke ve netûbü ileyk...

Allahümme innâ nestaînük... Ve nestağfirük... Ve nestehdîk... Ve nü'minü bik... Ve netûbü ileyk... Ve netevekkelü aleyk... Ve nüsnî aleykel hayra küllehû... Neşkürüke velâ nekfürük... Ve nahleu ve netrükü men yefcürük...

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedin... Adede hurûfil kur'âni harfen harfâ... Ve adede külli harfin elfe elf... Ve adedel melâiketi saffen saffâ... Ve adede küllin elfe elf... Ve adeder rimâli zerreten zerreh... Ve adede külli zerretin elfe elfi merreh... Ve adede mâ ehâta bihî ilmükel kadîm... Minel vâcibi vel câizi vel müstahîl... Ve adede misle zâlik... Ve sellim ve bârik, aleyhi ve alihî ve sahbihî ve men tebiahû biihsân...

Sübhâne rabbiyel aliyyil a'lel vehhâb...

Allahümme innâ nes'elükel hüdâ... Vet tüka... Vel afâfe vel gınâ...

Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü annâ... (3 defa) Vağfirlenâ zünûbenâ... Verhamnâ verdıannâ...

Allahümme ağfirlenâ ve livâlidînâ... Ve lil mü'minîne vel mü'minât...

Allahümme innâ nes'elüke minel hayri küllihî... aaacilîhî ve âcilihî... mâ alimnâ minhâ ve mâ lem na'lem... Ve neûzü bikellahümme mineş şerri küllihî... aaacilîhî ve âcilihî... mâ alimnâ minhâ ve mâ lem na'lem...

Allahümme innâ nes'elüke mûcibâti rahmetik... Ve azâime mağfiretik... Vel ganîmete min külli birr... Ves selâmete min külli ism... Vel fevze bil cenneh... Ven necâte minen nâr...

Allahümme lâ teda'lenâ fî mevkıfinâ hâzâ zenben illâ gafarte... Ve lâ hemmen illâ ferracte... Ve lâ deynen illâ kadayte... Ve lâ marîdan illâ şefeytehû ve âfeyteh... Ve lâ hâceten min havâicid dünyâ evil âhireti lenâ fihâ salâhün ve leke fîhâ ridan illâ kadaytehâ yâ kaaadıyel hâcât... Ve yâ mücîbed deavât... Ve yâ hafiyyel evtâd...

Allahümme ente kulte fî kitâbikel kerim.Bismillâhir rahmânir rahîm:

(Ve kale rabbükümüd'ûnî estecibleküm.) Ve kulte yâ rabbel âlemîn.Bismillâhir rahmânir rahîm:

(Ve lillâhil esmâül hüsnâ fed'ûhü bihâ.) Sadakallahul azîm. Ve kulte yâ rabbenâ. Bismillâhir rahmânir rahîm:

(Nebbi' ibâdî, ennî enel gafûrur rahîm.) "Ey kulum! Kullarıma haber ver ki, gafûr ve rahîm olan benim!.. Çok affededen, çok mağfiret eden, çok merhametli olan benim!.."

Yâ Gafûrü yâ Rahîm...Yâ Allaaah... Yâ Hû...

Yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ Melîkü yâ Kuddûsü yâ Selâm...

Yâ Mü'minü yâ Müheyminü yâ Azîzü yâ Cebbârü yâ Mütekebbir...

Yâ Hâliku yâ Bâriü yâ Musavvir...

Yâ Gaffâru yâ Kahhâru yâ Vehhâbü yâ Rezzâku yâ Fettâhü yâ Alîm...

Yâ Kabizü yâ Bâsıt...

Yâ Hâfizü yâ Râfi'ü yâ Muizzü yâ Muzill...

Yâ Semîü yâ Basîr...

Yâ Hakemü yâ Adlü yâ Latîfü yâ Habîr...

Yâ Halîm...

Yâ Azîmü yâ Gafûrü yâ Şekûr...

Yâ Aliyyü yâ Kebîr...

Yâ Hafîzü yâ Mukîs...

Yâ Hasîbü yâ Celîlü yâ Cemîlü yâ Kerîm...

Yâ Rakîb... Yâ Mücîb... Yâ Vâsiü yâ Hakîm...

Yâ Vedûdü yâ Mecîdü yâ Bâisü yâ Şehîd...

Yâ Hakku yâ Vekîl... Yâ Kaviyyü yâ Metîn...

Yâ Veliyyü yâ Hamîd... Yâ Muhsî...

Yâ Mübdiü yâ Muîd... Yâ Muhyî... Yâ Mümît...

Yâ Hayyü yâ Kayyûm...

Yâ Vâcidü yâ Mâcidü yâ Vâhidü yâ Ehadü yâ Samed...

Yâ Kadirü yâ Muktedir...

Yâ Mukaddimü yâ Muahhir...

Yâ Evvelü yâ Âhir...

Yâ Zâhirü yâ Bâtın...

Yâ Vâlî... Yâ Müteâlî...

Yâ Berrü yâ Tevvâb...

Yâ Mün'imü yâ Müntakimü yâ Afüvvü yâ Raûf...

Yâ Mâlikel Mülk... Yâ Zelcelâli Vel İkrâm...

Yâ Rabbü yâ Muksitu yâ Câmiu yâ Ganiyyü yâ Muğnî... Yâ Mu'tî...

Yâ Mâniu yâ Dârru yâ Nâfi'...

Yâ Nûru yâ Hâdî... Yâ Bediu yâ Bâkî...

Yâ Vârisü yâ Reşîdü yâ Sabûru yâ Sâdıku yâ Settâr...

Yâ men izâ duiye ecâb... Ve yâ men izâ süile a'tâ...

Yâ ekremel ekremîn... Yâ vehhâb...

Ente lâtîfün biibâdik... Ve tekabbel minnâ duâenâ...

Allahümme innâ nes'elüke fevâtihel hayr... ve havatimehû... ve cevâmiahû... ve evvelehû... ve âhirehû... ve zâhirahû... ve bâtınehû... Ved derecâtil ulâ minel cenneh...

Allahümme innâ nes'elüke hubbeke... ve hubbe men yuhibbuke... ve hubbe amelin yukarribünâ ilâ hubbike...

Allahümme innâ nes'elüke minel hayri küllihî... aaacilihî ve âcilihî... mâ alimnâ minhâ vemâ lem na'lem... Ve neûzü bike mineş şerri küllihî... aaacilihî ve âcilihî... mâ alimnâ minhâ vemâ lem na'lem...

Allahümme bicâhi nebiyyikel mustafâ... ve rasûlikel müctebâ... Tahhir kulûbenâ min külli vasfin yübâidunâ an müşâhedetike ve mahabbetik... Ve emitnâ ales sünneti vel cemâati veş şevki ilâ likaike yâ zel celâli vel ikrâm...

Allahümme ahricnâ minez zulümâti ilen nûr...

Allahümme heblenâ ma'rifeteke ve mahabbetek... Ve ridvânekel ekber...

Allahümme innâ nes'elükel cennete vemâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel... Ve neûzü bike minen nâr... Ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel...

Allahümmerzuknâ tayyibâ... Vesta'milnâ sâlihâ... Ve veffiknâ limâ tuhibbu ve terdâ... Ve elhimnâ rüşdenâ... Ve allimnâ mâ cehilnâ... Ve fakkıhnâ fid dîn...

Ve erinel hakka hakka... Verzuknettibâahû... Ve erinal bâtıla bâtılâ... Verzuknectinâbehû... Ve âtinâ min hızyid dünyâ ve azâbil âhireh... Birahmetike yâ erhamer râhimîn... Birahmetike yâ erhamer râhimîn... Birahmetike yâ erhamer râhimîn...

Allahümme salli ve sellim ve bârik, alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî... Külle mahtelefel melevân... Ve teâkabel asrân.. Ve kerrarel cedîdân... Vestakbelel ferkadân... Ve belliğ rûhahû ve ervâha ehli beytihi minnet tahiyyete ves selâm... Verham, ve bârik, ve sellim, aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ... İlâ yevmil haşri vel karar...

Allahümmec'al efdale salâvatüke ebedâ... Ve enmâ berekâtike sermedâ... Ve ezkâ tahiyyâtüke fadlen ve adedâ... Alâ eşrefil halâikıl insâniyyeh... Ve mecmail hakâikıl îmâniyyeh... Ve tûrit tecelliyyâtil ihsâniyyeh... Ve mehbitıl esrârir rûhâniyyeh... Vâsıtati ıkdin nebiyyîn... Ve mukaddemi ceyşil mürselîn... Ve kaidi rekbil enbiyâil mükerremîn... Ve efdalil halkı ecmaîn...

Hâmili livâil izzil a'lâ... Ve mâliki ezimmetil mecdil esnâ... Ve şâhidi esrâril ezel... Ve müşâhidi envâris savâbikıl üvel... Ve tercemâni lisânil kıdem... Ve menbail ilmi vel hilmi vel hikem...

Ve mazhari vücûdil külliyyi vel cüz'iy... Ve insânü aynil vücûdil ulviyyi ves süfliy... Ve rûhi cesedil kevneyn... Ve ayni hayâtid dâreyn... Elmütehakkıkı bia'lâ rutebül ubudiyyeh... Vel mütehallikı biahlâkıl makamâtil ıstıfâiyyeh...

Elhalîlil ekrem... Vel habîbil a'zam... Seyyidinâ muhammedibni abdillâhibni abdil muttalibi hâtemen nebiyyîn... Ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn....

Ve men tebiahû biihsânin ilâ yevmid dîn... Min sâdâtinâ ve meşâyihinâ sâdâtit turukul âliyyetin nakşıbendiyyeti vel kadiriyyeti vel kübreviyyeti ves suhreverdiyyeti vel çeştiyyeti ve sâirit turukus sahîhatil meşrûatil aliyyeh... Ve sâiril ârifînel kâmilînel mükemmilîn... Ve ein aleynâ min füyûzâtihim ve berekâtihim ve kudsiyyatihim...

Allahümmahşurnâ fî zümretis sâlihîn... Allahümmec'alnâ mines sâlihîn...

Allahümmahşurnâ tahte livâil mustafâ yevmel kıyâmeh... Mean nebiyyîne vessıddîkîne veş şühedâi ves sâlihîn... Ve hasüne ülâike refîka... Birahmetike yâ erhamer râhimîn... Birahmetike yâ erhamer râhimîn... Birahmetike yâ erhamer râhimîn...

Allahümme ente semmeytenâ biduyûfur rahmân... Ev nahnü duyûfüke yâ rahmânü yâ rahîm... Yâ ekramel ekramîn...

Allahümme heblenâ sü'lenâ ve âtinâ mâ seelnâke yâ rabbel âlemîn... Ente mu'til mes'ûlât... Ve ente men yühibbu men deâ... Yâ ekramel ekramîn... Ve yâ zel esmâil hüsnâ... Ve yâ zen nuûtil a'lâ... Ve yâ men ehabbe men deâ... Ve yâ men ehabbe tadarrua abdihî izâ deâ...

Yâ rabbel âlemîn... Tekabbel minnâ düâenâ... Vestecib deavâtinâ vakdu hâcâtinâ... Ve heblenâ murâdâtinâ... Yâ rabbel âlemîn...

Allahümme yâ rabbel âlemîn... "Ve ezzin binnasi bilhacci..." hitâbını duyarak, senin nasîb etmenle bu diyarlara haccetmeye niyet edip geldik; şu haccımızı kabul eyle yâ Rabbi... Kusurlarımızı affeyle yâ Rabbi...

Senin dergâhına lâyık ibâdeti etmeye gücümüz yok yâ Rabbi... Bize edeb ihsân eyle yâ Rabbi... Bize hüsn-ü hal nasîb eyle yâ Rabbi... Bize güzel ahlâk nasîb eyle yâ Rabbi...

Bize Peygamber SAS Efendimiz'in ahlâk-ı Muhammediyyesinden ihsân eyle yâ Rabbi... Kur'ân-ı Kerîm'in âdâb-ı Kur'âniyyesinden ihsân eyle yâ Rabbi... Bizleri edîb kullar eyle yâ Rabbî... Zarif kullar eyle yâ Rabbî...

Zikrinde, şükründe, hüsn-ü ibâdetinde bizlere tevfîkını refîk et yâ Rabbî... Sen yardım edersen ancak, sana kulluk edebiliriz; bize yardım eyle yâ Rabbî...

Bize senin şükrünü edâ etmeyi nasîb eyle yâ Rabbî... Nîmetlerine şâkir eyle yâ Rabbî...

Dünyanın çeşitli hadiselerine karşı sabırlı eyle yâ Rabbî... Şekûr kullar eyle yâ Rabbî... Sabûr kullar eyle yâ Rabbî...

Mütevâzî kullarından eyle yâ Rabbî... Sev yâ Rabbî... Sevdiğin kul eyle yâ Rabbî... Rızâna vâsıl eyle yâ Rabbî...

İlâhî ente maksûdunâ ve ridâke matlûbunâ... Feheblenâ mağfireteke ve mahabbeteke ve rıdvânekel ekber bil firdevsil a'lâ...

Sevdiğin, râzı olduğun, rıdvân-ı ekberine erdirdiğin kullarından eyle yâ Rabbel Âlemîn...

Yâ Rabbel Âlemîn... Yâ Rabbel Âlemîn... Yâ Rabbel Âlemîn... Ahirete göçmüş olan cümle geçmişlerimize, başta Peygamber SAS Efendimize; Hazret-i Adem Safiyyullah Efendimiz'den Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş olan, cümle enbiyâ ve mürselîne yüksek makamlar ihsân eyle yâ Rabbi... Bizlerden mânevî hediyeler ihsân eyle yâ Rabbi... Ruhlarını bizlerden râzı eyle yâ Rabbi...

Cümle evliyâullahın ve hasseten sâdât ve meşâyih-i turûk-u aliyyemizin, ve silsilelerimize mensûb Ebûbekris Sıddîk ve Aliyyül Murtazâ ve sâir sahabe-i kirâm rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn hazerâtından kendisinden feyz aldığımız mürşidlerimize, şeyhlerimize kadar silsilelerimizden güzerân eylemiş olan cümle sâdât ve meşâyihımızın ve evliyâullah'ın ruhlarına ayrı ayrı ikrâm eyle yâ Rabbi...

O mübâreklerin kudsiyyâtlarından, füyûzâtlarından, fütûhâtlarından bizleri faydalandır yâ Rabbi... Himmetlerine, teveccühlerine nâil eyle yâ Rabbi...

Bizi de sevdiğin kullardan eyle yâ Rabbi... Sevdiğin kullarla haşreyle yâ Rabbi...

İslâm beldelerini her türlü afetlerden, musîbetlerden koru yâ Rabbi... Müslümanları kurtar yâ Rabbi... Esir müslümanları esâretten hürriyete kavuştur yâ Rabbi... Mazlum ve mağdur kardeşlerimizi zulümden, gadirden kurtar yâ Rabbi... Mücâhid kardeşlerimizi dünyanın her yerinde kâfirlere galib eyle yâ Rabbi... Mansur ve muzaffer eyle yâ Rabbi...

Afganistan'ımız Şâh-ı Nakşıbend Hazretleri'nin diyarıdır; kurtar yâ Rabbi... Diğer İslâm beldelerini, Türkistan'ları, Kırım'ları, Kafkasya'ları, Balkanlar'ı kurtar yâ Rabbi...

Eskiden ezanların okunduğu, namazların kılındığı diyarlarda tekrar İslâm'ı hâkim eyle yâ Rabbi... Küfrün kalbi olan Roma'yı da "Lâ ilâhe illallah"la fethetmeyi nasîb eyle yâ Rabbi... Senin dinini dünyanın her yerine yaymakta bizi muvaffak eyle yâ Rabbi...

Bizleri hor ve zelil etme yâ Rabbi... Kimsenin karşısında mağlûb etme yâ Rabbi... Zelil etme yâ Rabbi... Bizleri nusretinle te'yid ve takviye eyle yâ Rabbi... Bizlere yardım eyle yâ Rabbi... Bizleri senin yoluna en güzel tarzda hizmet edenlerden eyle yâ Rabbi...

Vefâtımızdan sonra da sevaplar kazanmamıza sebep olacak hayırlı evlâtlar yetiştirmemizi nasîb eyle yâ Rabbi... Mezarda kemiklerimizi sızlattırma yâ Rabbi... Evlâtlarımızı has müslümanlar eyle yâ Rabbi... Nesillerimizi, zürriyetlerimizi mü'min-i kâmiller eyle yâ Rabbi...

Bizi ahirete göçtükten sonra da unutmayacak sâdık, sâlih arkadaşlara, vefalı dostlara sahib eyle yâ Rabbi... Kabirde boynu bükük bırakma yâ Rabbi...

Yâ Rabbi, İslâm beldelerini her çeşit afetlerden mahfûz eyle... Dinimizi hıfz eyle yâ Rabbi...

Allahümme sellim dînenâ... Ve lâ teslüb vakten nez'i imânenâ... Ve lâ tüsallit aleynâ men lâ yehâfüke ve lâ yerhamünâ... Verzuknâ hayreyid dünyâ vel âhireh... İnneke alâ külli şey'in kadîr... Ve bil icâbeti cedîr...

Yâ ekramel ekramîn... Yâ erhamer rahimîn... Emseynâ ve emsel mülkü lillâh... Vel azametü vel kibriyâü lillâh... Vel halku vel emru lillâh... Emseynâ alâ fıtratil islâm... Ve kelimetil ihlâs... Ve hüve lâ ilâhe illallah, muhammemedür rasûlüllah... Ve alâ dîni nebiyyinâ muhammedin rasûlüllah... Aleyhe efdalüs salevâtü ve ekmelüt tahiyyâtü vet teslîmât...

Radînâ billâhi rabben... Ve bil islâmi dînen... Ve biseyyidinâ muhammedin rasûlen ve nebiyyâ... Ve beri'nâ min külli dînin yühalifü dînel islâm...

Allahümmü innâ nes'elüke hayra hâzel mesâi ve hayras sabâhi ve hayrel kadâi ve hayrel kader... Ve hayrel hadari ve hayres sefer... Ve hayred dünyâ ve hayrel âhireh... Ve hayra mâ cerâ bihil kalem...

Ve neûzü bike min şerril mesâi ve şerris sabâhi ve şerril kadâi ve şerril kader... Ve şerril hadari ve şerris sefer... Ve şerrid dünyâ ve şerril âhireh... Ve şerri mâ cerâ bihil kalem...

Yâ rabbel alemîn... Yâ mücîbes sâilîn... Yâ ekremel ekremîn... Lâ terüdde an bâbike hâibîn, hâsirîn... Tekabbel minnâ duâenâ yâ rabbel âlemîn...

Allahümmestecib deavâtinâ... Ve âtinâ sü'lenâ bilütfike ve keremike yâ ekramel ekramîn... Bihürmeti esmâikel hüsnâ...

Ve kale nebiyyünâ sallallahu aleyhi ve sellem:

(İnne lillâhi tis'aten ve tis'înesmen men ehsâhâ dehalel cenneh.)

Allahümme fenedhilnel cennete meahü kemâ vüide fî hâzel hadîsiş şerîf... Bilütfike ve keremike bigayri sebki azâbin ve ikabin ve hisâb...

Yâ rabbel alemîn... Yâ erhamer râhimîn... Yâ latîfen biibâdike...

Yâ rabbel alemîn... Bizleri bigayri hisâb cennât-i âliyâta dahil olanlardan eyle... Defter divan açıp mahşer gününde bizi mahcûb etme... Mahşer gününün sıkıntılarına bizleri düşürme... Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenen has kullarınla berâber eyle... Nurdan minberlerde sefâ sürenlerden eyle...

Duhûl-i evvelîn ile cennât-i âliyâta girenlerden eyle... Cennet içre,

(Selâmün kavlen min rabbir rahîm.) sırrına mazhar eyle... Selâmını senden duymayı bizlere nasîb eyle...

(İllâ kîlen selâmen selâmâ.) ayetindeki selâmla muhatab eyle...

Yâ rabbel alemîn, senin kelâmını senden duyanlardan eyle... Kur'ân-ı Kerîm'in şefaatçi olduğu kullardan eyle... Kur'ân-ı Kerîm'in ehli eyle... Çünkü,

(Hayrüküm men teallemel kur'âne ve allemeh.) "Kur'an ehilleri, Kur'an öğrenenler ve öğretenler en hayırlılarınızdır." buyurdu Peygamber SAS Efendimiz...

Yâ Rabbi, Peygamber Efendimiz'in şefaatine bizleri nâil eyle... Peygamber SAS Hazretleri:

(Men ahyâ sünnetî fekad ehabbenî.) buyuruyor. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, rızâsına sünnetine uymakla erilir. Bizi sünnet-i Rasûlüllaha hüsn-ü ittibâ ile şerefyâb eyle yâ Rabbi... Bizlere böylece şehid sevapları kazanmayı nasîb eyle yâ Rabbi...

Peygamber Efendimiz'in yanında ahirette komşu olmayı nasîb eyle yâ Rabbi... Ona inandık yâ Rabbi...

İnnâ âmennâ bihî velem nerahû... Felâ tahrimnâ ru'yetehû... Verzuknâ suhbetehû... Ve teveffenâ alâ milletihî... Veskınâ min havdıhî, meşraben raviyyen sâiğan henîâ... Lâ nazmeü ba'dehû ebedâ... İnneke alâ külli şey'in kadîr... Ve bil icâbeti cedîr...

Allahümmec'alnâ mimmen lezime sünnete nebiyyike muhammedinil mustafâ... Ve mimmen azzame hürmetehû ve eazze kelimeteh... Ve hafiza ahdehû ve zimmetehû ve nasara hizbehû ve da'veteh... Ve kessera tâbiîhi ve fırkateh... Ve vâfâ zümretehû ve lem yühâlif sebîlehû ve sünneteh...

Allahümme innâ nes'elükel istimsâke bisünnetih... Ve neûzü bikel inhirafi ammâ câe bih...

Allahümme istiannâ seyyidenâ muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme limâ hüve ehlüh...

Allahümme şeffi'hü fî mâ bicâhihî indek... Allahümme innâ nes'elüke mimmâ seeleke minhü nebiyyüke muhammedenil mustafâ sallahu aleyhi ve sellem, ve ibâdikes sâlihîn... Ve neûzü bike min mesteâzeke minhü nebiyyüke muhammedenil mustafâ sallahu aleyhi ve sellem, ve ibâdikes sâlihîn...

Yâ Rabbi, şu Arafat'ta senin peygamberlerin, senin has evliyân, senin has kulların, senin sevdiğin sâlih kulların sana ne dualar ettilerse, senden neler istedilerse, senin sevdiğin ne gibi niyazlarda bulunuyorlarsa; biz de onları senden istiyoruz, bizlere ihsân eyle yâ Rabbi... Bizleri mahrum etme yâ Rabbi... Bizleri mahrum döndürme yâ Rabbi... Kabul eyle yâ Rabbi...

Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yesıfûn... Ve selâmün alel mürselîn... Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn...

Yâ Rabbi, şu haccımızı son hac eyleme... Bundan sonra nice haclar, umreler yapmayı nasîb eyle... Senin zikrinde, şükründe, hüsn-ü ibâdetinde dâim eyle... Günahlardan mahfûz eyle... Haramlardan uzak eyle... Helâllarla perverde eyle...

Yâ Rabbel âlemîn, ömrümüzü rızâna uygun geçirmemizi nasîb eyle... Vücutlarımıza sıhhat ü afiyetler ihsân eyle... Ümmet-i Muhammed'e hüsn-ü hizmette bizleri kavî eyle... Uzun ömürlerle muammer eyle yâ Rabbi...

Vefâtımız geldiği zaman da, abdestli iken, oruçlu iken, dilimiz zikrinle meşgulken, yine böyle hac yolundayken, umre yolundayken, cami yolundayken ruhumuzu kabzeyle yâ Rabbi... Sevdiğin kul olarak kabzeyle yâ Rabbi...

(Yâ eyyetühen nefsül mutmainneh. İrciî ilâ rabbike râdıyeten merdıyyeh. Fedhulî fî ibâdî. Vedhulî cennetî.) diye cennetine dahil ettiğin kullardan eyle yâ Rabbi... Cemâlinle müşerref eyle yâ Rabbi... Ma'rifetinden mahrum etme yâ Rabbi... Rıdvân-ı ekberine vâsıl eyle yâ Rabbi...

Bihürmeti yevmi arafe... Ve bihürmeti meydân-ı Arafât... Ve bihürmetil Kur'ânil Kerîm... Ve bihürmeti Haremikeş Şerîf... Ve bihürmetil Kâbetil Müşerrefe... Ve bihürmetil Merve ve Safâ... Ve bihürmetil hacci vel umre... Ve bihürmeti aşr-i zilhicce... Ve bihürmeti ıydil edhâ... Ve bihürmeti esmâikel hüsnâ... Ve bihürmeti esrâr-ı Sûretil Fâtiha...