HACCA GİDERKEN DUA

Allaaahu ekber, allaaahu ekber... Lâââ ilâââhe ilallaaahu vallaaahu ekber... Allaaahu ekber, ve lillâââhil hamd. (3 defa)

Allaaahümme salli alâââ seyyidinâââ, muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ... Aaalihiii ve sahbihiii ve sellim. (3 defa)

Eûzü billâhi mineş şeytânir racîm...

Bismillâhir rahmânir rahîm...

Bismillâhir rahmânir rahîm. (İnne evvele beytin vudıa linnâsi lellezî bibekkete mübâreken ve hüden lil âlemîn. Fîhi âyâtün beyyinâtün makamı ibrâhîm, vemen dehalehû kâne âminâ, ve lillâhi alen nâsi hıccül beyti menistetâa ileyhi sebîlâ, ve men kefere feinnallahe ganiyyün anil âlemîn.) Sadakallahul azîm.

Ve kale nebiyyünâ sallahu aleyhi ve sellem:

(Elhaccül mebrûru leyse lehû cezâün illel cenneh.) Sadaka rasûlüllah, fî mâ kal ev kemâ kal.

Yâ Rabbel Âlemîn... Yâ Erhamer Râhimîn...

Senin Peygamberin: "Âdâbına riayet ederek yapılmış bir haccın mukabili cennetten gayri bir şey değildir; mükâfatı cennettir." buyurdu; bizi cenneti kazananlardan eyle yâ Rabbi!..

Haccını makbûl, mebrûr bir hac olarak yapıp, gidip gelenlerden eyle yâ Rabbi!..

Yâ Rabbel Âlemîn! Bize bu uzun yolları kısa eyle... Bize yardım eyle... Bize tevfikini refîk eyle... Senin yolunda olmamızın şuurunda eyle... Bizi gafillerden, cahillerden eyleme yâ Rabbi!..

Senin zikrinle bizleri meşgul eyle... Senin rızâna uygun vakit geçirmeyi nasîb eyle... Sevaplı ameller işlemeyi nasîb eyle... Birbirlerimizle iyi geçinmeyi nasîb eyle... Nefsi ve şeytanı aramıza sokma yâ Rabbi!..

Yâ Rabbel Âlemîn! Şu uzak mesafeleri aşıp, Peygamber SAS Efendimiz Hazretleri'nin mübârek Ravza-i Mutahhara'sını ziyaret eylemeyi nasîb eyle yâ Rabbi!..

Peygamber SAS Efendimiz'in sevgisine iltifatına, teveccühüne cümlemizi nâil eyle yâ Rabbi!...

Oralardan "Lebbeyk, allahümme lebbeyk!" diye diye, ihramlara bürüne bürüne, Dağları vâdileri aşarak Mekke-i Mükerreme'ye sıhhatle, afiyetle ulaştır yâ Rabbi!..

Beyt-i Şerîf'ini hürmetle ziyâret etmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Usûlüne uygun tavaf etmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. En güzel dualarla dua etmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!..

Sa'yimizi makbul eyle yâ Rabbi!.. Zenbimizi mağfûr eyle yâ Rabbi!.. İbâdetlerimizi, taâtlerimizi kabul eyle yâ Rabbi!.. Her türlü günahlardan bizleri pâk eyle yâ Rabbi!..

Arafat'ta baş açık, boynu bükük sana kaldırdığımız ellerimizi, yaptığımız duaları reddetme yâ Rabbi!.. Kestiğimiz kurbanlarımızı kabul eyle yâ Rabbi!..

Hânelerimize sıhhat ü afiyetle dönmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Günahlarımızdan sıyrılmış, pâk olarak dönmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Ödemesinden âciz olduğumuz kul haklarını da ödettir yâ Rabbi!..

Gitmiş olan kardeşlerimize, tekrar tekrar gitmelerini nasîb eyle yâ Rabbi!.. Gitmemiş olanlara da şartlarını ihsân eyle yâ Rabbi!.. Maddeten ve mânen zengin eyle yâ Rabbi!..

Hac vazifesini seve seve yapmayı nasîb eyle yâ Rabbi!.. Nice nice seneler, tekrar tekrar haclar, umreler ihsân eyle yâ rabbi!.. Rasûl-i Edîbi'ini ziyâretler nasîb eyle yâ Rabbi!..

Kur'ân-ı kerîm'in sevgisini gönüllerimize yerleştir yâ Rabbi!.. Zikrinle kalblerimizi diri eyle yâ Rabbi!.. Zikrinde dâim eyle yâ Rabbi... Şükründe dâim eyle yâ Rabbi...

Cümlemize sıhhat ü afiyetler ihsân eyle yâ Rabbi!.. Zikrinde, şükründe, hüsn-ü ibâdetinde bizleri muvaffak eyle yâ Rabbi...

Cümlemize hüsn-ü hâtimeler nasîb eyle yâ Rabbi!.. Hayırlı uzun ömürlerle muammer olduktan sonra, buyurun beraber diyelim:

(Eşhedü enlâ ilâhe illallah, ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh.) diye diye, senin yolunda iken, abdestli iken, zikrindeyken, şükründeyken, cami yolundayken, hac yolundayken, umre yolundayken can vermeyi nasîb eyle yâ Rabbi!..

Yüzümüzü ak, alnımızı açık eyle yâ Rabbi!.. Kabirlerimizi geniş eyle yâ Rabbi!.. Kabirlerimizi pürnûr eyle yâ Rabbi!... Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle yâ Rabbi!.. Kabirlerimizde haclarımızı, umrelerimizi, namazlarımızı, oruçlarımızı, ibâdetlerimizi, tâatlerimizi yoldaş eyle yâ Rabbi!.. Kabri cehennem çukuru olanlardan etme yâ Rabbi!..

Kabirden kalktığımızda bizi Peygamber Efendimiz'in Livâül Hamd'i altında haşreyle yâ Rabbi!.. Peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle, salihlerle berâber eyle yâ Rabbi!..

Rasûlüllah'ın yanına varırken yoldan çevrilenlerden etme yâ Rabbi!.. Mahşer gününün sıkıntılarından cümlemizi mahfûz eyle yâ Rabbi!.. Arş-ı A'lâ'nın gölgesinde, nurdan minberlerde gölgelenen, istirahat eden bahtiyarlardan eyle yâ Rabbi!..

Cennât-i Âliyât'ına fadl ü kereminle bigayri hisâb dâhil eyle yâ Rabbi!.. Habîb-i Edîb'ine komşu eyle yâ Rabbi!.. Gül cemâlini rüyâlarda görmemizi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Ahirette komşuluğunu ihsân eyle yâ Rabbi!..

Senin cemâlini gören, selâmına eren bahtiyarlardan eyle yâ Rabbi!..

(Selâmün kavlen min rabbir rahîm.) ayetinin sırrına mazhar eyle yâ Rabbi!.. O esrârı müşâhede ettir yâ Rabbi!.. O devlete nâil eyle yâ Rabbi!..

Rıdvân-ı Ekber'ine bizleri vâsıl eyle yâ Rabbil Âlemîn!..

Bihürmeti Esmâikel Hüsnâ... Ve bihürmeti Habîbikel Müctebâ... Ve bihürmeti ibâdikes salihîn... Ve bihürmetil Kur'ânil Kerîm... Ve bihürmeti zikrikel celîlül cemîl... Ve bihürmeti esrâr-ı Sûretil Fâtihate meahes salevât!..

Allaaahu ekber, allaaahu ekber... Lâââ ilâââhe ilallaaahu vallaaahu ekber... Allaaahu ekber, ve lillâââhil hamd. (3 defa)

Allaaahümme salli alâââ seyyidinâââ, muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ... Aaalihiii ve sahbihiii ve sellim. (2 defa)

Allaaahümme salli alâââ seyyidinâââ, muhammedinillezî câe bilhakkıl mübîn, ve erseltehû rahmeten lil âlemîn.

16 Haziran 1990 - İSTANBUL