Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

DUA

Elhamdü lillâhi hakka hamdihî ves salâtü ves selâmü alâ hayra halkıhî seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve men tebiahû biihsânin ilâ yevmid dîn...

Allahümme yâ rabbenâ, yâ rabbenâ, yâ rabbenâ!.. İbadetlerimizi, taatlerimizi, namazlarımızı, tehlîlâtımızı, tesbîhàtımızı, hatimlerimizi, kırâatlerimizi ahsen-i kabul ile makbul eyle yâ Rabbi!..

Şu mübarek ramazan akşamında âcizâne, nâcizâne eksikleriyle, kusurlarıyla yapmaya çalıştığımız şu ibadetlerimizi senin rahmetine ermemize, lütfuna, ikramına, ihsânına nâil olmamıza, iki cihan saadetine ermemize vesile eyle yâ Rabbi!..

Hasıl olan sevâbı evvelâ ve hasseten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa SAS Hazretleri'ne hediye eyledik vâsıl eyle yâ Rabbi!.. Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnud ve razı eyle ya Rabbi!..

Bizde senin sevmediğin ne gibi hal varsa, Rasûlüllah Efendimiz'in memnun olmadığı ne gibi sıfat varsa, bizi onlardan pâk eyle yâ Rabbi!.. Bizi sevdiğin hallere sahib eyle yâ Rabbi!.. Sevdiğin sıfatlarla muttasıf eyle yâ Rabbi!.. Sevdiğin kulların zümresine dahil eyle yâ Rabbi!.. Sevmediğin kullarından koru yâ Rabbi!..

Yolunda dâim, zikrinde kàim eyle yâ Rabbi... Ömrümüzü rızana uygun, din-i mübîn-i İslâm'a hizmet yolunda, Ümmet-i Muhammed'e faideli şekilde geçirmemizi cümlemize nasib eyle yâ Rabbi!..

Evlâtlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi, sevdiğin mü'min-i kâmil kullar eyle yâ Rabbi!.. Bizleri cümleten, sevdiklerimizle beraber dünyada ve ahirette mes'ud ve bahtiyar eyle yâ Rabbi!..

Ya Rabbel àlemîn, hastalarımıza âcilen şifalar ihsan eyle, dertlilerimize devalar ihsan eyle yâ Rabbi!.. Gönüllerimizin dileklerini, taleplerini, isteklerimizi bize lütfunla, kereminle ihsan eyle yâ Rabbi!.. Muradlarımıza bizi lütffunla, kereminle nâil eyle yâ Rabbi!..

Ya Rabbi, bizi fazl u kereminle helâl rızıklarla merzuk eyle... Haramlardan bizleri mahfuz eyle ya Rabbel àlemîn!..

Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına cümlemizi nâil eyle yâ Rabbi!.. Dünyada ve ahirette bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerden cümlemizi hıfzeyle yâ Rabbi!..

Yâ Rabbel àlemîn, vücutlarımıza afiyetler ihsân eyle, uzun ömürler nasib eyle... Ömrümüz hitâma erdiğinde cümlemize güzel, salih amel işlerken, iyi bir durumdayken iman-ı kâmil ile, Kur'an-ı Kerim okurken, zikrinle meşgul iken, namazlarda, secdelerde sevdiğin bir durumda ruh teslim etmeyi ve buyurun: "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlühû." diyerek ahirete göçmeyi bizlere nasib eyle yâ Rabbi!..

Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle yâ Rabbi!.. Hatimlerimizi, Kur'an-ı Kerimleri, zikirleri, salih amellerimizi bize yoldaş eyle yâ Rabbi!.. Kabirlerimizi pür-nûr eyle yâ Rabbi!.. Ruhlarımızı mesrûr eyle yâ Rabbi!..

Kabirden kalktığımızda bizi böylece Peygamber Efendimiz'e vâsıl eyle yâ Rabbi!.. Peygamber Efendimiz'in Livâül Hamd sancağı altında peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle, salihlerle beraber haşreyle yâ Rabbi!..

Mahşer gününde bizi Arş-ı A'lâ'nın gölgesinde, nurdan libaslar giyip, yüzleri nurlu, mahşer halkının gıpta ettiği, hayranlıkla baktığı kulların zümresine dahil eyle yâ Rabbi!.. Mahşer gününün tehlikeleriden, sıkıntılarından, üzüntülerinden, dertlerinden, kederlerinden bizleri mahfuz eyle yâ Rabbi!..

Bizim amel defterlerimizi araştırıp, bizi mahşer hakına rezil eyleme yâ Rabbi!.. Bigayri hisab dühûl-i evvelînle cennete girmemizi nasib eyle yâ Rabbi!..

Peygamber Efendimiz'e komşu olmamızı nasib eyle yâ Rabbi!.. Firdevs-i A'lâ'da bizlere köşkler ihsân eyle yâ Rabbi!.. Cennet ırmaklarından doya doya nûş etmeyi nasib eyle yâ Rabbi!.. Kevser şarabından içmeyi nasib eyle yâ Rabbel àlemin...

Senin cemâlini ayın ondördünü görür gibi gören bahtiyarların zümresine bizleri de dahil eyle yâ Rabbi!..

Ümmet-i Muhammed'e umûmen rahm eyle yâ Rabbi!.. İstilâya uğramış İslâm beldelerini kurtar yâ Rabbi!.. Düşmanlarla çarpışan mücahid, has kardeşlerimizi kâfirlere karşı mansur ve muzaffer eyle yâ Rabbi!.. Esir kardeşlerimizi esaretten halâs eyle yâ Rabbi!.. Mazlum ve mağdur kardeşlerimizi zulümden, gadirden kurtar yâ Rabbi!.. Mahpus kardeşlerimiz hapisten kurtar yâ Rabbi!..

Şaşıran kardeşlerimize tevfikını refik eyle yâ Rabbi!.. Hidayetini ihsân eyle yâ Rabbi!.. Tevbe etmelerini nasib eyle yâ Rabbi!.. Tevbe etmiş kardeşlerimizi yolunda dâim, zikrinde kàim eyle yâ Rabbi!.. İmandan sonra küfre düşürme; kabulden sonra red eyleme, izzetden sonra zillete düşürme yâ Rabbi!.. Nefse şeytana uydurma, yoldan çıkartma yâ Rabbi!..

Yâ Rabbel àlemin! Dünyanın ve ahiretin hayırlarına erdir yâ Rabbi!.. Dualarımızı en sevdiğin kulların, en sevdiğin yerlerde en makbul zamanlarda, Kabe-i Müşerrefe'nin örtüsüne asılarak, göz yaşları döke döke, halisâne, senin de seve seve kabul ettiğin dualara nâil eyle yâ Rabbi!..

Bihürmeti esmâikel hüsnâ, ve bihürmeti habîbikel müctebâ, ve bihürmeti şehri ramazanel mübarek, ve bihürmeti zikrikel celîlül cemîl, ve bihürmetis sıyâmü vel kıyâm, ve bihürmeti kur'ânil kerîm ve bir hürmeti esrârı sûretil fâtihah!..

20. 4. 1988 - Coburg Camii

Melbourne / AVUSTRALYA