ÖNSÖZ

Mürşid-i kâmiller Peygamber SAS'in varisleridir. Yaşadıkları çağda İslâm'ı en iyi anlayan, sünnet-i seniyyeyi en iyi bilen ve en güzel uygulayan örnek şahsiyetlerdir. Onların sözleri, eserleri, tebliğ ve irşadları bizim için çok önemli olduğu gibi, yaşantılarıyla ilgili tesbitler de önemlidir. O bakımdan, geçmişte yaşayan evliyâullahın hayatları tesbit edilmiş, muhtelif menkıbe kitapları hazırlanmıştır.

Mehmed Zâhid Kotku Hazretleri de, yakın zamanda yaşamış (1897-1980) bir mürşid-i kâmil, bir sâlih insan, bir Allah dostudur. Onun hayatında ve davranışlarında da bizim için güzel örnekler olduğu muhakkaktır.

Bu sebeple, bir taraftan Mehmed Zâhid Kotku Hocaefendimiz'in sohbetlerini yazıya döküp, yayına hazırlarken, bir taraftan da kendisiyle ilgili hatıraları derlemeyi düşünüyorduk. Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendimiz'in tensib ve teşvikleri ile böyle bir çalışmaya başladık, elinizdeki bu eser ortaya çıktı.

Eserde ağırlıklı olarak, başta Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendimiz'in konuşmaları olmak üzere 13 Kasım anma programlarında yapılan muhtelif konuşmalara, anlatılan hatıralara ve kısmen dergilerimizde yayınlanan röportajlara yer verdik. Röportaj ve konuşmaları, mümkün oldukça o şahsın Mehmed Zâhid Kotku Hazretleri'yle tanışma tarihini göz önünde tutarak sıraladık.

Hiç şüphesiz Mehmed Zâhid Kotku Hazretleri'yle ilgili hatıralar bundan ibaret değildir. Yüzbinleri aşan ihvânımızla tek tek görüşerek binlerce röportaj yapılabilirdi. Fakat zamanın ve sayfaların kısıtlı olmasından dolayı, ancak bu kadarını derlememiz mümkün oldu.

Başta Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendimiz olmak üzere, hatıralarını anlatan zevâta; anma programlarını düzenleyen kardeşlerimize, Kadın-Aile ve İslâm dergisi yetkililerine ve röportajları yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.

Bu çalışmamızın Mehmed Zâhid Kotku Hocaefendimiz'i ve onun şahsında mürşid-i kâmilleri, Allah dostlarını tanıma ve anlama bakımından okuyucuya faydalı olacağına inanıyoruz. Yaşlı ihvâna eski günleri hatırlatıp şevklerinin ve gayretlerinin artmasına katkıda bulunmasını; genç kardeşlerimize de fırsat elde iken, büyüklerimiz hayatta iken kadr ü kıymetlerini bilip, daha çok istifade etme yönünde uyarıcı olmasını temenni ediyoruz.

Dr. Metin ERKAYA

Sincan, Haziran 1996