İSLAM'DA TIBBIN ÖNEMİ

PANZEHİR TEMMUZ 91

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Kâinatı mükemmel bir nizam üzre var eden, sonsuz bir hikmetle yöneten; biz insanları, mahlukatın ekmeli ve eşrefi kılan; şaheser organlar, şaşılacak meziyet ve kabiliyetlerle donatan, sayılmayacak kadar çok nimetlere garkeden Allahu azim,üş-şan'a sonsuz hamd-ü senalar ve şükürler olsun!

Yüce Peygamberimiz, Hâtem-ül-enbiyâ, habib-i Hüdâ ve şefî-i rûz-i cezâ Muhammed-i Mustafa s.a.s. efendimiz hazretleri bir hadîs-i şeriflerinde, mealen buyuruyorlar ki:

"İki büyük ve önemli nimet-i ilâhîye vardır kiinsanların çoğu bunların kadr-ü kiymetini zamanında bilmez, fırsatları kaçırır, sonra pişmanlığa düşer ama fayda vermez, biri sıhhat, öteki ferağ (yani boş vakit ve meşguliyetsiz serbest zaman)."

dinimz insan varlığına ve şahsiyetine çok önem verir. İnsanın her şeyi: Vücudu, organları, haysiyeti, hukuku, malı, canı, sıhhati, ölüsü, dirisi, eti, kemiği, tırnağı, mezarı, hattâ hatırası son derece muhterem ve azizdir. Bunlara tecavüzün cezası olarak da çok ağır ceza konulmuş ve insanın maddî ve manevî varlığı, büyük bir titizlikle korumaya alınmıştır.

İslâmî literatürde ilimler ikiye ayrılıyor: İlm-ül-ebdân ve ilm-ül-edyân; yani vücut ve bedenle ilgili ilimler, din ve imanla ilgili ilimler... Bu teml görüş dolayısıyla tıp ilmi İslâm tarihinin ilk dönemlerinden îtibaren büyük ilgi ve saygı görmüştür. Peygamberimizin tıp ve tedavî ile ilgili pek çok emri ve tavsiyesi vârid olmuştur ki bunlar "tıbb-ı nebevî" kitaplarında toplanmış bulunuyor. Peygamber efendimizin zekî ve âlim zevcesi Hz. Aişe annemiz r.a. da, şaşılacak dercede tıp bilgisine sahip idiler; çağdaşları kendisine hayret eder ve hayranlık duyarlardı.

İslâm âlemi, asırlar boyu tıp ilmine önderlik ve rehberlik etmiş, son derece şanlı tabibler, hekimler, âlimler, cerrahlar yetiştirmiş, ciddî araştırmalar yapmış, derin eserler yazmış, büyük hastahaneler, bîmarhaneler, şifâhaneler kurmuştur. Avrupa ortaçağ boyu İslâm tabiblerinin eserlerinden istifade etmiş, uyanmış, aydınlanmış ve gelişmiştir; organları, fonksiyonları, kan dolaşımını, aşıyı, tedaviyi, ilaçları müslümanlardan öğrenmiş ve almıştır. Dergimizde bu konularda yazılır neşredeceğiz inşallah!

Biz de ecdadımızın açtığı bu aan'anevî yolda modern, bilimsel, bir anlayışla ve derûnî, imânı bir şevkle devam edeceğiz; tıbbî tesisler kuracak, eserler neşredecek, topluluğumuza tıp ve sıhhat yönünden olanca imkânlarımızla hizmet sunacağız, Allah izin verirse!

Selâm, Allah'ınmuazzez ve mükerrem kıldığı insanoğlunun maddesine, mânâsına, bedenine, ruhuna, sıhhatine, afiyetine, dünyevî ve uhrevî saadetine faydalı hizmet ve faaliyetleri yürüten ve götürenlere!