MÜBAREK HOCAMIZ MEHMED ZÂHİD KOTKU K. S. HAZRETLERİ İÇİN YAPILAN GÜZEL ÇALIŞMALAR

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Bize sayısız nimetler bahşeden, alemlerin rabbi, ekrem-ül-ekremîn Mevlâmız'a sonsuz hamd ü senâlar olsun! 7-13 Kasım 1994 günlerini, aziz ve mübarek şeyhimiz el-hacc, el-hâfız, es-seyyid Mehmed Zâhid KOTKU Hazretleri'ni anma haftası ilân etmiştik. Maksadımız ona olan saygı, sevgi ve bağlılığımızı karınca kararınca izhar ve ifade eylemekti. Biz âciz ve nâçiz kulların elinden ne gelir ki! Ancak boynumuzu büküp, el açıp, dua ve niyaz ediyoruz. Rabbimiz mücîb-üd-deavât, duaları kabul buyurucudur. Kur'an-ı Kerim'inde, "Dua edin, isteyin, ben kabul eyler, veririm." diye bildiriyor. Ahirete göçen mevtâmız evvelâ bizden bir hayır dua, bir Fâtiha bekler. Mâşâallah yüzlerce şehir, belde ve kasabadaki, Avrupa ve Amerika'daki sevgili ve değerli ihvânımız, aşk u şevk ile Hocamız için neler neler okumuşlar:

Binlerce hatm-i Kur'an-ı Kerim'ler,

Milyonlarca kelime-i tevhidler,

Yüzbinlerce salât ü selâmlar,

Onbinlerce İhlâs-ı şerifler,

Binlerce Yâsin-i şerifler,

Sayısız zikirler, tesbihler, dualar... vs. vs.

Âferin, Allah kabul eylesin, okuyanlara muazzam ecir ve sevaplar versin; Hocamız'ın kabr-i şerifini daha bir pürnûr, rûh-i pâkini mesrûr, mânevî makamını daha âlî, nâm ü şânını daha yüce eylesin... Himmetleri üzerimizde daha ziyade olsun, âmîn, bi-hürmeti seyyid-il-mürselîne Muhammedin sallallàhu aleyhi ve âlihî ve men tebiahî bi-ihsânin ve selleme kesîren kesîrâ, ilâ yevmid-dîn.

Rabbimiz kabul eylesin, riya olmasın, yeni atılım ve katılımlara örnek olsun. Vefatından sonra sevgili Hocamız için çok şeyler düşündük ve yaptık, inşaallah yapmaya devam edeceğiz.

Kimi ihvânımız onun adına Kotku Camileri açtı.

Kimi kardeşlerimiz Kotku Kur'an kursları kurdu.

Muhtelif şehirlerde Kotku orman ve koruları, bahçe ve parkları tesisine giriştik. Kotku kültür merkezleri tesis ettik, okullar, kolejler açtık, yazdığı kitaplarını, verdiği vaazlarını neşrettik, yayınevleri radyolar kurduk, hakkında konferanslar, sempozyumlar, anma haftaları, mevlidler, hatim ve zikir cemiyetleri tertipledik, ziyafetler verdik.

Yakın gelecekte televizyonlar kurmayı, günlük gazeteler çıkarmayı, yeni kolejler, yeni eğitim tesisleri açmayı planlıyoruz.

Çünkü bunlar birer sadaka-i câriyedir, en münâsib mânevî ikram ve hediyedir, sevabı ona ulaşır. Kabrine nur yağmasına, ruhunun şad olmasına sebep olur.

Aralık sonunda Almanya Berlin'de bir toplantı kararlaştırdık; orada tüm Avrupa çapında da neler yapabileceğimizi, geçen Ekim ayındaki Essen toplantısından sonra ne kadar ilerleme kaydettiğimizi müzakere edeceğiz. Avrupa Kotku Cami ve Kültür Merkezleri'miz için bir komisyon kurulmuştu. Onlar Münih şehrinde bu gayelere ulaşmak için bir hesap açtılar. Bağış yapmak isteyen ihvân ve muhibbânımız paralarını lütfen o hesaba yatırsınlar.

Dilek ve temennimiz Avrupa'nın, kardeşlerimizin bulunduğu her şehir, belde ve bölgesinde küçük veya büyük bir merkez oluşturmak, dînî ve mânevî hizmetlerimizi yaygınlaştırmak, İslâm'a takvâ ve ihlâs, tarikat ve tasavvuf yoluyla hizmet eylemek... Bütün sâdık ihvânımdan, bu hususta gayret ve destek istiyor, candan alâka ve yardım bekliyorum.

Hocamız'ı seven, tekkemize sâdık ve vefâkâr bir mürid olarak yapabileceğimiz en güzel işlerden biri de kendimizi mânevî yönden düzene sokmaktır; zikirleri muntazam yapmak, haramlardan ve günahlardan şiddet ve dikkatle kaçınmak; ibâdât ve tâât, hayrât ve hasenâtımızı hâlisâne yapmak hem bizzat kendimize fayda verir, hem de kazandığımız sevapların bir misli aynen Hocamız'a gider, onun defterine de yazılır; çünkü bizler o mübarek Hocamız'ın mürid ve talebeleriyiz, âdetâ onun sadaka-i câriyesi durumundayız.

Elhamdü lillâh sayıca çok fazlayız, yurt içi ve dışında milyonun üstünde ihvânımız var, nice hayırlı, dînî hizmetler yapıyorlar; yüzlerce şubeye sahip vakıflarımız, derneklerimiz, şirketlerimiz kurulmuş, çalışmakta... Ben istiyor ve temenni ediyorum ki, maddeten ve iktisâden çok büyük ve çok güçlü olalım. Çünkü dînî hizmetlerimiz böylece çok daha fazla gelişir ve genişler, müslüman kardeşlerimize daha çok yardım ederiz. Onun için tekkemizin yeni ekonomik atılımlarını, kurduğu şirketleri iyi takib edin, mutlaka siz de katılın, yardım edin, ortak olun!

Saflarımızı sıklaştırıp, güçlerimizi birleştirirsek Allah'ın izniyle çok hayırlı sonuçlara ereeceğiz. Yüce Mevlâmız tevfikını refîk eylesin; nusret ve kudretiyle bizleri te'yid ve takviye buyursun; âmîn, bi-lütfihî ve keremihî ve bi-hürmeti Habîbihî sallallàhu aleyhi ve âlihî ve sellem.

Kadın ve Aile, Kasım 1994