GERÇEK İSLAM'SIZ BAŞARAMAZSINIZ!

K. AİLE EYLÜL 93

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

Dünya küçüldü, çeşitli kültürler birbirlerini daha yakından tanıdı, milletler ve halklar arasında temaslar arttı, insanlık büyük bir değişme ve gelişme içinde; her konuda büyük atılım var; gerçeği, en güzeli, en doğruyu, en uygunu bulmak istiyor insanoğlu! İçinde yetiştiği çevreyi, sahip olduğu değerleri, benimsediği fikir ve inançları da gözden geçirmekten, yargılamaktan geri durmuyor.

Türkiyemiz de bir iki asırdan beri bu havanın içinde gidiyor ama tersine gidiyor. Batı ile mücadelemiz, tarihimizin uzun asırlarını kaplamış, sonra bizi Batı'yı öğrenmeğe, sonra beğenmeğe, sonra taklid etmeğe, sonra da onunla bütünleşmeğe doğru sürüklemiş.

Ülkemizi fiilen yönetenler ile efkâr-ı umumiyeye hakim çok bilmiş aydınlar Tazminat'tan beri her içtimaî, siyasî, kültürel müessesemize el atmış, onu güya islâha çalışmışlar. Sonunda her şeyi yıkmış, kendi öz benliğimize, örfümüze, âdaletimize, halkımıza, fikrimize, ideallerimize ters düşmüşler; haktan ve kültürümüzden kopmuşlar; frenkleşmişler, monşerleşmiş, modernleşmiş, koketleşmiş, batılılaşmış, gayrimüslimleşmişler, birer İslâm düşmanı haline gelmişler.

Yıllardır Türkiye, bunların görünmez sultası altında yaşadı, devletin yönetiminde bunlar ferman okudu, önemli ve kritik mevkiler bunlar tarafından işgal edildi, bunlar müslümanları ezdi, enselerinde boza pişirdi, nesiller bunların kafasına göre yetiştirilmeye çalışıldı. Sonuç ne? Tek kelime ile Fiyasko!

Bunların imanları olmadığı gibi, insafları, adaletleri, merhametleri, vatan millet sevgileri, idealist duyguları, devrimcilikleri, milli menfaatlere bağlılıkları, hattâ işbirlik ve hizmet üreticilik vasıfları bile olmadığı gün gibi ortaya cıktı; tek düşüncelerinin rüşvet, iltimas, şahsî menfaat sağlamak, milyarları çalıp çarpmak, gününü gün edip, vur çatlasın, çal oynasın eğlenmek, şerefsiz ve ahlâksızca yaşamak olduğu açıkça gözler önüne serildi. İşte gazeteler, rezaletler, rüşvetler, iç ve dış politika hezimetleri, kaybedilen millî menfaatler, uğranılan büyük zararlar; işte aids, eşcinsellik, firengi, fuhuş, kumar, içki, namussuzluk, hırsızlık, edepsizlik, arsızlık ve yüzsüzlükler.

* * *

EY zalimler!

Milleti hüsrana uğrattınız, çıkmaza soktunuz, işleri berbat ettiniz, halkı mahv-u perişan eylediniz, nesilleri kâtil ve hunhar yetiştirdiniz, aileleri yıktınız, kadınları baştan çıkardınız, dini zayıflattınız, devletimizi za'fa düşürdünüz, ahlâkı ve töreyi bozdunuz! Gördünüz mü sakat fikriyatınızın, kısa ve sivri aklınızın, şeytanî zekânızın, nefsanî hevâ ve hevesatınızın acı sonuçlarını! Hem dünyanızı berbat ettiniz, hem ahiretinizi! Bütün bu felaket ve fecaatlerin vebali boynunuzda ve omuzlarınızda... Bakalım ahirette mahkeme-i kübrâda bu yaptıklarınızın hesabını nasıl vereceksiniz? Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz!

* * *

Ey Allah'ın rahmetini isteyen, halkın huzur ve saadetini dileyen iyi niyetli, pak yürekli, aydın akıllı, temiz vicdanlı kişiler! Çareyi başka yerlerde aramayın! İyi bilin ki: Halka vehakka hizmet gerçek İslâm'la olur. Hasta beşerin şifa şifa reçetesi ancak İslâm'dır; takvâsız insanlardan hiç kimseye hayır gelmez, onun iyi niyetli ve samimi vefası olsaydı, önce Rabbini bulur, O'na bağlanır, O'na iyi kulluk ederdi. Siz her yerde mümin ve takvâlı insanı arayın! Fayda onda! Cemiyete ve beşeriyete takvâ ve ihsân temeline dayalı İslâm lâzım; hem içte hem de beynelmilel sâhada! İslâm'sız şu çirkef asrın hastalıkları tedavi olmaz, beşerin yaraları sarılmaz; İslâmsız insanlar birbirleriyle gerçek kardeşlik kuramaz. İslâm halklar arasında adalet ve hakkaniyet sağlanamaz; iiiiiislâmsız zulüm ve istismar, aldatma ve sömürme önlenemez; İslâmsız devlet çarkı dogru düzgün döndürülemez; İslâmsız halka gerçek hizmet götürülmez; İslâmsız kişi ruhen huzur, kalben itmi'nan ve ma'nen rahatlık bulamaz; İslâmsız saadet-i dereyn sağlanamaz.

Ey ümmet-i Muhammed s.a.s.! Şimdiye kadar aldatıldığınız yeter! Artık gözünüzü iyi açın! İslâm'a sımsıkı sarılın ki iki cihanda saadete erip aziz ve bahtiyar olasınız.