MÜSLÜMANIN EN MÜHİM VE EN CİDDİ İŞİ!

KADIN VE AİLE MART 91

Bir milleti, bir toplumu, bir grubu, bir ferdi yücelten ve ilerteten, onun eğitim başarısıdır. İyi bir eğitim, ilkel bir toplumu, ilkelikten, geri kalmışlıktan kurtarır; modern ileri, aydın bir toplum haline getirir. Kaliteli bir eğitim, köylüyü vezir, fakiri zengin, sipahiyi paşa, ümmiyi alim, zalimi fazıl mertebesine yükseltir, dağdaki çobanın oğlunu beynelmilel şöhrete sahip atom alimi yapar, harap beldeleri mamur, silik ülkeleri lider kılar.

Etkili, samimi, imanlı bir eğitim ihtidarlara sebep olur, gayrimüslimleri müslüman, inançsızları mümin, günahkarları tevbekar, ümmileri evliya haline getirir. Bunun aksine, sapık bir eğitim de, halis bir müsülmanın evladını kafir veya gafil, renksiz veya dinsiz veya anarşist, ahlaksız, vicdansız kılabilir. Hülasa, eğitimsizlik veya yanlış eğitimle de insanoğlu iki cihanda aziz ve şerif ve bahtiyar olur.

Fertlerin olduğu gibi, milletlerin başarısı da eğitimle ilgilidir. Çünkü aydınlar, milletvekilleri, bakanlar, başbakanlar da nihayet birer insandırlar, içinden yetiştikleri toplumun bir parçasıdırlar. Milli eğitim iyi ve doğru ise onlar da iyi ideallere sahip olurlar, ülkeye iyi hizmet ederler; kötü idareci ve liderlerin milletleri nasıl mahvettiklerini son Körfez savaşı'nda canlı olarak gördünüz. Milletlerin, layık ve müstehak oldrukları şekilde idare olundukları malumdur. Kötü bir yönetici, topluma Hak'ın bir cezasıdır, kötü eğitiminin, kötü tercihlerinin, kötü desteklerinin, nemelazımcılık veya dalkavukluklarının sonucu olarak..

Bu sebeple eğitime fevkalade önem vermek zorundayız, hem dini, hem de dünyevi yönden. Her tabakadaki insanımızı en güzel, en mükemmel tarzda yetiştirmeğe çok gayret etmeliyiz. Gezdiğim ve gördüğüm kadarıyla modern toplumlarda eğitime çok büyük değer ve önem veriliyor; zaferleri, zenginlikleri, başarıları da hep bu sebeptendir.

Eğitimin asla, sadece okul ve diploma işi olduğu sanılmamalıdır. Eğitim anne kucağında, aile yuvasında başlar; toplum içinde, okul sonrasında iş aleminde, sosyal hayatta devam eder; camiler, vaazlar, dersler, cemaatler, tarikatlar, hayır cemiyetleri, kulüpler, dernekler, basın, yayın kursları, kültürel aktiviteler ve diğer çalışma ve temaslar son derece etkili ve önemlidir.

Eğitimi kat'iyyen ihmal etmemeli; en byük değer, gayreti bu sahada göstermeli; bu yolda hiç bir masraftan kaçınmamalıyız; çoluk çocuğumuzun eğitim kusurları üzerine anında eğilmeli, gereken ikaz ve düzeltmeyi hemen yapmalı sosyal hayattaki, ahlaksızlık, rüşvet, haksızlık ve sair kusurların izalesi ve düzeltilmesi çalışmalarında aktif rol ve görev almalı; politikayı ihmal etmemeli, zalime yüz vermemeli, hakkı desteklemeli, lüzumsuz sevgi ve dalkavuklukla zorba ve diktatör üretmemeğe özel dikkat sarf etmeliyiz.

Milleti eğitim, eğitimi de fazıl ve kamil alimler kurtarabilirler. Sizlere onun için aklın, ilmin, irfanın, edebin, faziletin, alimin fazılın, kamilin, mürşidin, mürebbinin, hakkın ve hayrın destekçisi olmanızı şiddet ve hararetle tavsiye ederim, ta ki dünyada ve ahirette felah bulasınız.

Ramazan-ı Şerif, müslümanın çok önemli bir ibadet ve eğitim ayıdır. Bu ayda şeytanlar bağlandığı, rahmet kapıları açıldığı için müminler melekleşir, hayr ve ihsana rağbeti artar; hayr faaliyetlerini destekler, zekat ve bağışlarını en uygun yerlere vermeğe çalışır; nefsini yenmeyi, sebrı, şükrü öğrenir, Kur'an okur, vaaz dinler, hizmete koşar, sevap kazanacak işler yapar, günahlardan, haramlardan kaçınır.

Bu ayda şahsi, ailevi ve içtimai eğitime çok önem verin, ciddi eğitim teşebbüslerimizi destekleyin, her sahada ve her kademedeki eğitim için gücümüz yettiği kadar görev yüklenin ve olanca imkanlarınızı ortaya koyun ki Ümmet-i Muhammed (sa) bu perişan ve derbeder halden kurtulsun, birlik ve beraberliği sağlasın, dirliğe ve düzenliği kavuşsun.

Cenab-ı Hak bu ramazan-ı şerif vesile-i fevz ü felahınız ve sebeb-i inşirahınız ve saadet-i dareyniniz eylesin, amin bi hürmeti seyyidil-mürseline Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ecmain!