HİZMET ANLAYIŞIMIZ

İLİM VE SANAT TEMMUZ 85

Prof. Dr. M. Es'ad COŞAN

İlmin, bizim nazarımızda dini bir kudsiyyeti ve hayati bir önemi vardır. Biz ilimle laf olsun diye veya gösteriş için, ya da bir özenti olarak ilgilenmiyoruz.

Her şeyden önce ilmi çalışmalar ibadetten madudtur; mesela ilim meclisleri bir çeşit zikir meclisi sayılır.

Rabbimiz bizi gerçeğin tarafını tutmağa, hakkı söylemeğe, doğruluktan ayrılmamağa teşvik buyurmuştur. Kendimizin, ebeveynimizin ve akrabamızın aleyhine de olsa haktan, adaletten ayrılamayız; acı da olsa haktan, adaletten ayrılamayız; acı da olsa haktan, adaletten ayrılamayız; acı da olsa hakkı, gerçeği söyleriz; hak, hakikat neredeyse o tarafta yerimizi alırız.

Bu prensipler ise ilmin gerçek ve sarsılmaz temellerini teşkil ederler. Onun için İsl(m, ilk doğuş zamanından itibaren ilimle, alimle iç-içe, yanyana, omuz-omuza olmuş, gelişmiş ve ilerlemiştir. İlmin bizim için dini ve uhrevi değeri de vardır. Tarihte, islamın müdafaası ve yayılması, müslümanların ilerlemesi ve yükselmesi ilim sayesinde olmuştur. Bizim ve İslam aleminin son birkaç asırki gerilemesi de yine, ilmi ve fenni (teknolojik) üstünlüğün hasımların inanç ve ahlakta olduğu kadar, ilim ve fende de önderliği tekrar ele alması gerekmektedir. Bu bir ölüm-kalım meselesi halini almıştır. Çünkü İslam düşmanları dünyanın her yerinde, islam ülkelerine saldırmış, temiz imanımızı, masum kardeşliğimizi toptan imhaya yönelmiş görünüyor; meş'um heveslerini icra için kullandıkları vazsıtaları ise korkunç ilmi ve fenni gelişmeler, elektronik cihazlar, füzeler, uzay uyduları, jetler, kimyasal silahlar, atom, hidrojen, nötron bombaları v.s. dır.

Açıkça görülmektedir ki milli bakamız, ilerleme ve kalkınmamız, halkımıza yönelik hizmetlerimiz, hayat standardını yükseltme, gelir ve konfor sağlama çalışmalarımız da ilme bağlı demektir.

Nihayet, kendi şahsi emniyet ve rahatımız, çocuklarımızın huzur ve istikbali de bir bakıma ilme bağlı ve onunla kaim olacaktır. O halde takvalı ve şuurlu müslümanlar olarak:

Mutlaka çalışkan olmalıyız.

Çok ve devamlı okumalı, mesleki leteratürü, ilmi gelişmeleri yakından, -ilmi mecmualar, yeni etüd ve makaleler seviyesinde- takip etmeliyiz.

Batı dillerinden en az birini ve kendi kültürümüzün temeli olan Arapçayı, Farsçayı, Osmanlıcayı iyi öğrenmeğe girişmeliyiz.

Meseleleri ilmi açıdan ele almayı, orjinal araştırmalar, incelemeler, etüdler yapmayı, ilmi ve olgun düşünmeyi, bitaraf ve serinkanlı karar vermeyi öğrenmeliyiz.

Mecmuamız ülkemizdeki islamcı, idealist münevverlerimize ilim sahasında yardımcı olmak, en son gelişmeleri duyurmak, ilmi çalışma ve usulleri benimsetmek, onların hazırlanmış etüdlerini yayınlamak amacıyla çıkmaktadır.

Ecdadımız kılıçları ve canlarıyla hizmet verdiler, şimdi sıra kalem ve kafa ile hizmettedir.